Νομοθεσία και Φύλο

Ένα έργο σημαντικό για την εγκαθίδρυση ενός πλαισίου καλής νομοθέτησης στη χώρα μας, με έμφαση στο πεδίο της ισότητας των φύλων, παρουσιάστηκε την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013, σε ημερίδα που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Νομοθεσία και Φύλο: Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές», στην Αίθουσα Συνεδρίων/Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης-Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

 

Βασικός κορμός του έργου που είχε τίτλο «Αποτίμηση των Επιπτώσεων 100 Νομοθετικών και Κανονιστικών Ρυθμίσεων στην Πολιτική Ισότητας των Φύλων», ήταν η ανάπτυξη ενός εργαλείου αξιολόγησης των

Εκδήλωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων «Νομοθεσία και Φύλο»

επιπτώσεων 100 αντιπροσωπευτικών νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στην προώθηση της ισότητας των φύλων. Το εργαλείο εφαρμόστηκε σε νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, σε 16 τομείς πολιτικής: Απασχόληση, Υγεία, Παιδεία, Αγροτική Πολιτική, Περιβάλλον, Κοινωνική Ασφάλιση και Κοινωνική Αλληλεγγύη, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Φορολογικό Δίκαιο, Δημοσιονομική Πολιτική, Οικογενειακό Δίκαιο,

Μεταναστευτική Πολιτική, Δικαιοσύνη, Καταναλωτές, Δημόσιος Τομέας, Εκλογικές Διαδικασίες, Ανάπτυξη – Ανταγωνιστικότητα.

Το έργο προσφέρει ένα βασικό εργαλείο προώθησης της ισότητας των φύλων για

θεσμούς, φορείς και μηχανισμούς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στο νομοπαρασκευαστικό έργο, υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες, μέλη του κοινοβουλίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακόμη, θα ωφεληθούν άμεσα ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα που δραστηριοποιείται στα πεδία της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων, αλλά και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που προωθούν την ισότητα των φύλων.

 

Το σύνολο των αποτελεσμάτων του έργου είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο

www.lawandgender.gr