Ο κ. Μητσοτάκης στην Τουρκία

Τι πιστεύουν και κυρίως τι κάνουν  οι ‘Ελληνες πολιτικοι, σε σχέση με την Τουρκία, το αποκαλύπτει η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στο Τουρκικό Πρακτορείο ειδήσεων. Τουρκική μειονότητα κλπ.  

 

Ο πρώην πρωθυπουργόςΚωνσταντίνοςΜητσοτάκης, ενόψειτηςεπίσκεψήςτουστηνΚωνσταντινούπολη, ως προσκεκλημένοςτηςλέσχης   Bab-I Ali, παραχώρησεσυνέντευξηστοΤουρκικόΠρακτορείοΕιδήσεων ANADOLU.

Ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη όπως δημοσιεύθηκε στο Τουρκικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο πρώην πρωθυπουργόςτηςΕλλάδαςΚωνσταντίνοςΜητσοτάκηςείπεότι πιστεύει πωςηχώρατουκαιηΤουρκίαείναισυνέταιροιεντόςτηςευρωπαϊκήςοικογένειαςκαιότιμπορείνααποτελέσουντο παράδειγματου 21ουαιώνα, όμοιομεεκείνοτηςΓερμανίαςκαιτηςΓαλλίας. ΟΜητσοτάκηςυποστήριξεότιδεν πρέπειμεκανέναντρόποναμαςκάνουνεχθρούςταλάθητου παρελθόντος.

 

Ο K. Μητσοτάκης πριντοταξίδιτουστηνΤουρκίαόπουθαμεταβεί προσκεκλημένοςτουιδρύματος Bab-I Ali, μίλησεστο πρακτορείοΑνατολή. Ο 95χρονοςΜητσοτάκης που παρακολουθείμεενδιαφέροντηνΕλληνική πολιτικήσκηνήμίλησεγια πρώτηφοράμετάαπόχρόνιαστοΤουρκικότύπο. Το 1967, ότανστηνχώρατουυπήρχε πολιτικήαστάθειαλόγωτηςστρατιωτικήςχούντας, συνελήφθηαπότοκαθεστώςκαιδιέφυγεκρυφάστηΤουρκία.

ΟΚ. Μητσοτάκηςσχετικάμεόσαέζησεεκείνητηνεποχήκαικατάτηδιάρκειατηςδιαφυγήςτουμοιράστηκεμαζίμαςταεξής:

«ΕίχααπόλυτηεμπιστοσύνηστηνΤουρκική πλευρά, στουςφίλουςΤούρκους. ΠροετοιμάζονταςτηναπόδρασημουείχαεπικοινωνήσειμέσωτουτελευταίουΈλληναΥπουργούτωνΕξωτερικών πριντηνδικτατορία, ΝαυάρχουΤούμπα, μετηνΆγκυρακαιρώτησαανθαμπορούσασε περίπτωσηανάγκης, ναφύγω, μέσωΤουρκίας. Έλαβακαταφατικήαπάντηση. Έτσι, μιανύχτατουΑυγούστουτου 1968 διέσχισατοφουρτουνιασμένοΑιγαίομεέναμικρόσκάφος 10 μέτρων, έφτασαστοΤσεσμέκαιέπειτα πέρασαστηνΣμύρνη. Τηλεφώνησαστο προσωπικότηλέφωνοτου  ΥΠΕΞ Ihsan Sabri Caglayangil, τονειδοποίησαγιατηνάφιξήμουκαιμέσασελίγηώρακινητοποιήθηκεοκρατικόςμηχανισμός. Είχατότεζητήσειδικαίωμαδιόδουκαιμυστικότητα. Δυστυχώς, απόδικόμουλάθος, οιΤούρκοιδημοσιογράφοιμεαντελήφθησαν

ΟΜητσοτάκηςδιηγείταιότιόνταςκαταδιωκόμενοςαπόαυτούςκαι προστατευόμενοςαπότηναστυνομία, έφτασεστηνΠόλη, όπουτονοδήγησανστοξενοδοχείοΧίλτον. «Εκείσυνάντησατον Ihsan Sabri Caglayangil μετονοποίοείχαμεμιαουσιαστικήκαιιδιαίτεραενδιαφέρουσα, συζήτηση. ΜεέκρυψανσεέναξενοδοχείοστονΒόσποροκαιαπότηνμπροστινή πόρτατουαεροπλάνου, αυτήτου πληρώματος, μεεπιβίβασανστην πτήσηγιαΓενεύηΘυμάται πάντοτεμεσυγκίνησητηνθερμήυποδοχήκαιφιλοξενία πουδέχτηκετότε. Οίδιος  πιστεύειότιήτανμιαένδειξητουκαλούκλίματοςαμοιβαίαςεμπιστοσύνης πουείχεδημιουργηθεί.

 Ο πρώην πρωθυπουργόςτηςΕλλάδαςΚ. Μητσοτάκηςτόνισεότιστην πορείατηςιστορίας, άλλεςφορέςσυμφωνούμε, καιάλλεςδιαφωνούμε. Πάντοτεόμωςμπορούμεκαι πρέπεινασυνυπάρχουμεαρκείναμιλάμεμεειλικρίνεια. Γιααυτόκαιηεμπιστοσύνηστιςδιεθνείςσχέσειςείναιτόσοαναγκαία.   Ηειλικρίνειακαιηαμοιβαίαεμπιστοσύνηαποτελούντοθεμέλιοτωνδιεθνώνσχέσεων, υπογραμμίζειοίδιος.

«Το ζήτημα του Αιγαίου μπορεί να λυθεί με ισχυρή θέληση»

ΟΚ. Μητσοτάκης, ως πρωθυπουργός, τοΦεβρουάριοτου 1992  συναντήθηκεμετονφίλοκαιομόλογοτου, ΣουλεϊμάνΝτεμιρέλ, στοΝταβόςόπου πετύχανεμιαβασικήσυμφωνία, “πως πρέπειναεπιδιώξουμεναλύσουμεφιλικάτιςδιαφορέςμας, μεδιάλογο πουθαστηρίζεταιστιςεξήςβασικέςαρχές: τοναμοιβαίοσεβασμότηςεδαφικήςακεραιότηταςκαιτωνσυνόρωντωνδύοχωρών, τονσεβασμότωνδιεθνώνσυνθηκών πουκαιοιδύο πλευρέςείχαμευπογράψεικαιτονσεβασμότωναρχώντουδιεθνούςδικαίου“.

ΟΚ. Μητσοτάκηςσυνεχίζει  λέγοντας: «Ετοιμαζόμουννα πάωστηνΆγκυραγιαναυπογράψουμεκαιένασύμφωνοφιλίαςκαισυνεργασίας, μετονΤούρκοΠρωθυπουργό, πουθααντικατόπτριζετασυμφωνηθένταγιανααρχίσουμετοδιάλογοσταδιμερή, ταοποία πιστεύωότιείναιεφικτόναεπιλυθούναρκείναυπάρχεικαιαπότιςδύοόχθεςτουΑιγαίουισχυρήβούλησηκαιαποφασιστικότητα. Δεν πραγματοποιήθηκετότε, αυτότοταξίδι, γιατίζήτησαναυπάρξει πρόοδοςκαιστοΚυπριακό, πουδενεπετεύχθη. Πάντως, μέχριτηνοριστικήεπίλυσητωνδιαφορώνμας, θαζούσαμεμετα προβλήματαμαςαλλάμε πνεύμαφιλίας, αλληλοκατανόησηςκαιαλληλοσεβασμού. Ταυτόχροναθα προχωρούσαμεστηςεφαρμογήτωνλεγόμενων «χαμηλών» πολιτικώνιδιαίτερασταοικονομικά

Αυτήτην πολιτική, καταφέραμετότεστηνΕλλάδανακαταστήσουμεεθνικήστρατηγική,γιατίενεκρίθηαπόόλατακόμματακυρίωςτοΠΑΣΟΚτουΑνδρέαΠαπανδρέουσεσύσκεψηόλωντων πολιτικώναρχηγών, υπότην προεδρίατουτότε προέδρουτηςΔημοκρατίας, ΚωνσταντίνουΚαραμανλή. Στησυμφωνία που πετύχαμετότεμετηναντιπολίτευσηστηνΕλλάδα προσετέθηότιστηρίζουμετονΕυρωπαϊκό προσανατολισμότηςΤουρκίας. Έκτοτε, πέρααπότηναποκλιμάκωσητηςέντασης, ηστρατηγικήαυτήέχειαποφέρεικαρπούςστοντομέατηςοικονομικήςσυνεργασίαςκαιμου προκαλείικανοποίηση, πωςαποτελείσήμερακοινόκτήμαόλων.

«Υποστηρίζω την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε.»

ΟΚ. ΜητσοτάκηςεκτωνθερμώνυποστηρικτώντηςΤουρκικήςένταξηςστηνΕ.Ε. δήλωσε:

«Πιστεύω πωςηΕλλάδακαιηΤουρκία, όχιμόνοωςσύμμαχοιστοΝΑΤΟαλλάκαιωςεταίροιστηνΕυρωπαϊκήοικογένεια, μπορούννααποτελέσουν παράδειγματον 21οαιώνααντίστοιχομετηςΓερμανίαςκαιτηςΓαλλίαςτον 20ο

 Ο πρώην πρωθυπουργός, οοποίος πιστεύειότιηεξεύρεσηλύσηςστιςδιμερείςμαςδιαφορέςείναιδυνατή, τονίζει πως:

«Αρκείκαιοιδύοκυβερνήσειςνααναλάβουντιςευθύνεςτους, ναεπιδείξουν πολιτικήγενναιότητακαινααπευθυνθούνστουςλαούςτουςμεειλικρίνεια. ΥπάρχειασφαλώςηδαμόκλειοςσπάθητουΚυπριακού, η παράτασητηςεκκρεμότητας, τουοποίουεξακολουθείναδηλητηριάζειτηνατμόσφαιρα.»  Καιαυτό πρέπειναεπιλυθεί, καιηεπίλυσήτουεξαρτάται, εν πολλοίς, απότηνΤουρκική πολιτική, κατέληξε.

Η μουσουλμανική μειονότητα στη δυτική Θράκη.

ΟΚ. ΜητσοτάκηςσχετικάμετηνκατάστασητηςτουρκικήςμειονότηταςστηδυτικήΘράκη, ανέφερεότι:

«Ημουσουλμανικήμειονότητααπολαμβάνειόλωντωνδικαιωμάτωνκαιβρίσκεταισήμερασεβάσηαπόλυτηςισότηταςμετονχριστιανικό πληθυσμό, όπως προβλέπειηΣυνθήκητηςΛωζάνηςΌμωςηεκλογήθρησκευτικώνηγετώναπότουςμουσουλμάνουςδενείναιδυνατήμετοσημερινόκαθεστώςδιότιοιΜουφτήδεςέχουνκαικοσμικήεξουσία, πρόσθεσε. ΟΜητσοτάκηςυποστηρίζειότιόσοασκούνκρατικήεξουσία, είναιεύλογοναδιορίζονταιαπότηνκυβέρνηση.

ΗΕλλάδα, πέρακαι πάνωαπότην πορείατωνΕλληνοΤουρκικώνσχέσεων, οφείλειναφροντίζεικαινααντιμετωπίζειμεκατανόησηκαιευαισθησίατιςόποιεςδυσκολίεςαντιμετωπίζουνοιΈλληνεςΜουσουλμάνοι πολίτες.

 Και  προσθέτειοΚ. Μητσοτάκης:

«ΗΤουρκίααπότην πλευράτηςοφείλεινα πράξειτοίδιοαναγνωρίζονταςτονΟικουμενικόχαρακτήρατουΠατριαρχείουκαισυμβάλλονταςστηνδημιουργίαενόςθετικού περιβάλλοντοςγιατην προαγωγήτων πανανθρώπινωντουστόχωνμε πρώτηκίνηση, τοάνοιγματηςΘεολογικήςΣχολήςτηςΧάλκης. ΚοινόσυμφέρονκαιτωνδύοχωρώνμαςείναιναεπιβιώσειτοΟικουμενικόΠατριαρχείομεέδρατηνΚωνσταντινούπολη

«ΕίναιαδικαιολόγητηηκαθυστέρησητηςανέγερσηςΤεμένους

Ο πρώην πρωθυπουργόςερωτηθείςσχετικάμετοζήτηματηςκατασκευήςΤεμένουςγιατουςμουσουλμάνουςτηςΑθήνας, απάντησε:

«Βρισκόμαστεσε πλήρηαταξίακαισίγουραηκαθυστέρησηείναιαδικαιολόγητη. Είναιέναέργοτοοποίοηκυβέρνησημουείχεωριμάσει πριναπό 20 χρόνιααλλάτελικάδεν προλάβαμεναυλοποιήσουμε. ΔυστυχώςστηνΕλλάδαείναι πιοεύκολονασταματήσειςκάτι παράναδημιουργήσειςκάτι. Μικρέςομάδες πίεσης, μερικέςφορές, επιτυγχάνουνκάτιαντίθετο, μετιςεπιθυμίεςτης πλειοψηφίας. Σήμεραμπορώνασαςδιαβεβαιώσω πως  τοΤέμενοςθαείναισύντομα πραγματικότητα

«ΠηγαίνωστηνΚωνσταντινούπολημε πολύμεγάληχαρά»

ΟΚ. Μητσοτάκης, οοποίοςταξιδεύειστηνΤουρκίαμετάαπό πολλάχρόνια, αισθάνεταιμεγάληχαράκαιδηλώνειότιεπισκέπτεταιτηΠόλη, καιτηφίληκαιγείτοναΤουρκίαμειδιαίτερηχαρά.

Στηνδιάρκειατηςζωήςτουέχειυποστηρίζειμεκάθετρόποτην πολιτικήτηςφιλίαςκαιτηςσυνεργασίας. ΟΚ. Μητσοτάκηςεκφράζειτηχαράτου πουαυτήη πολιτικήέγινεαποδεκτήαπόόλατα πολιτικάκόμματαστηχώρατουκαιέχειαποτελέσειοδηγόστηχάραξητηςεθνικής πολιτικής.

«Οφείλουμενα προωθήσουμετηδιήμερημαςσυνεργασίατόσοστιςκαλέςόσοκαιστιςκακέςημέρες που περνούνοιχώρεςμας. Δεν πρέπειμεκανέναντρόποναμαςκάνουνεχθρούςταλάθητου παρελθόντος. Αυτότομήνυμαφιλίαςκαισυνεργασίαςξεκίνησεαπότηνεποχήτωνδύομεγάλωνιστορικώνηγετών, τουΜουσταφάΚεμάλΑτατούρκκαιτουΕλευθέριουΒενιζέλου. Οιδύοηγέτεςμέσασεσύντομοχρονικόδιάστημαμετάτηνλήξηενόςαιματηρού πολέμουυπέγραψανσύμφωνοφιλίαςκαισυνεργασίας. Αυτήτη πολιτικήοφείλουμενατησυνεχίσουμεδήλωσεοΚωνσταντίνοςΜητσοτάκης.

ΟΜητσοτάκηςυπηρέτησετηνΕλλάδαωςυπουργόςΟικονομικούΣυντονισμού (1978 – 1980), ωςυπουργόςΕξωτερικών (1980 – 1981) καιωςΠρωθυπουργός (1990-1993).

ΗκόρητουΚωνσταντίνουΜητσοτάκη, οοποίοςαπεσύρθηαπότηνενεργό πολιτικήσκηνήτο 2004, ΝτόραΜπακογιάννηυπήρξεη πρώτηγυναίκαυπουργόςΕξωτερικώντηςχώραςτηςαπότο 2006 – 2009.