Ο οδηγός προνοητικής διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

Ένας Πρότυπος Οδηγός Προνοητικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στην μορφή ενός πρακτικού εγχειριδίου για ευρεία χρήση, τίθεται πλέον στην διάθεση των στελεχών και της διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων

 

Πριν ακόμα ξεσπάσει η οικονομική κρίση στην χώρα μας, η προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στο ραγδαία μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον είχε καταστήσει υποχρεωτική την ανάγκη αντιμετώπισης των χρόνιων διαρθρωτικών τους αδυναμιών, κυρίως όσον αφορά στην χαμηλή εξωστρέφεια, στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδιασμού, εξειδίκευσης και νέων δεξιοτήτων και, τέλος, μακροπρόθεσμου προγραμματισμού.
 
Ειδικότερα, η δυνατότητα ανταπόκρισης στις προκλήσεις που προέρχονται από τις μείζονες αλλαγές που δημιουργεί η οικονομία έντασης γνώσης και καινοτομίας επιβάλλει στις διοικήσεις των επιχειρήσεων την ανάγκη εφαρμογής, μεταξύ άλλων, προνοητικών πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που να προετοιμάζουν αποτελεσματικά τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και το ανθρώπινο δυναμικό τους.
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ανάδειξη και προώθηση πρακτικών προνοητικής διαχείρισης των αλλαγών και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων απετέλεσε και το αντικείμενο της συνεργασίας των εταιρειών Hay Group AE και ΟΜΑΣ ΑΕ με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
 
Ειδικότερα, ένας Πρότυπος Οδηγός Προνοητικής Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, στην μορφή ενός πρακτικού εγχειριδίου για ευρεία χρήση, τίθεται πλέον στην διάθεση των στελεχών και της διοίκησης των ελληνικών επιχειρήσεων.
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην σύνδεση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης με τις δεξιότητες των εργαζομένων και την αποδοτικότερη οργάνωση της επιχείρησης, με στόχο την προσαρμογή στις προκλήσεις του νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.pronoitiki.gr
 
Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013, εντάσσεται στις δράσεις για την υποστήριξη του θεσμικού ρόλου του ΣΕΒ και την διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και προάγουν την ανάπτυξη.
 
http://www.europeanbusiness.gr/page.asp?pid=1361