Σχέδιο Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών του Δημοσίου

Το υπουργείο έδωσε το παρακάτω σχέδιο:

Προϋποθέσεις αποπληρωμής

Προϋποθέσεις χρηματοδότησης από την ειδική πίστωση:

Ορισμός Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών

Τήρηση πλήρως λειτουργικού μητρώου – ενημέρωση του e-portal

Παρακολούθηση – σε μηνιαία βάση – της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Υστερήσεις στα έσοδα μετατρέπονται σε αντίστοιχες μειώσεις στα έξοδα

Η εξόφληση μέρους των υφιστάμενων – κατά την 31.12.2011 – ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων από ίδιους πόρους

Δέσμευση για μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων – υπογραφή 12 Μνημονίων Συνεργασίας (Νόμος 4093/2012)

Η ευθύνη για την τήρηση των προϋποθέσεων ανήκει, πρωταρχικά, στους φορείς που ζητούν χρηματοδότηση

Το ΓΛΚ θα παρακολουθεί την εκκαθάριση και θα δημοσιεύει μηνιαίες εκθέσεις για την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (ειδική πίστωση: ΚΑΕ 23/200/6921)

 

 

 

Αρχές αποπληρωμής

Η εξόφληση θα γίνεται με ιεραρχικό τρόπο, δηλαδή θα προηγούνται οι παλαιότερες υποχρεώσεις, λαμβάνοντας υπόψη την ημερομηνία των σχετικών παραστατικών. Η σειρά μπορεί να ανατρέπεται όταν:

Προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση καθυστέρησης

Αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών αναγκών

Υφίστανται κίνδυνοι προσφυγής εναντίον των υπηρεσιών

Σε περιπτώσεις που υφίστανται φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα παρακρατούνται τα αντίστοιχα ποσά και θα αποδίδεται το καθαρό ποσό στους δικαιούχους

Καμία μη νόμιμη δαπάνη δεν θα χρηματοδοτείται

Οι πληρωμές θα γίνονται το συντομότερο δυνατόν – οι φορείς θα γνωστοποιούν στο ΓΛΚ το ύψος της χρηματοδότησης που μπορούν να απορροφήσουν εντός μηνός

Διαδικασίες εκκαθάρισης (1)

Όλοι οι φορείς, υπουργεία και νομικά πρόσωπα, θα οριστικοποιήσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της 30ης Σεπτεμβρίου 2012 και θα καταρτίσουν με ευθύνη του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών αναλυτική κατάσταση με τις υποχρεώσεις αυτές – κατά χρονολογική σειρά

Διαδικασίες εκκαθάρισης (2)

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε Υπουργείου θα αξιολογήσει τα αιτήματα χρηματοδότησης των φορέων του ως προς την τήρηση των προϋποθέσεων χρηματοδότησης και ως προς την αξιοπιστία των μηνιαίων στοιχείων που αποστέλλουν και θα διαμορφώσει αναλυτική πρόταση χρηματοδότησής τους, την οποία και θα αποστείλει στο ΓΛΚ

Η πρόταση θα συνοδεύεται από μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της αιτούμενης έκτακτης χρηματοδότησης κάθε φορέα

Στην αξιολόγηση των αιτημάτων θα ληφθούν υπόψη:

Η ανταπόκριση των φορέων στις υποχρεώσεις αποστολής στοιχείων

Η πληρότητα, ακρίβεια και εγκυρότητα των αποστελλόμενων στοιχείων

Η τήρηση λειτουργικού μητρώου δεσμεύσεων

Τα ευρήματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ

Η εξέλιξη της πορείας των ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

Με τη λήψη της πρότασης χρηματοδότησης, το ΓΛΚ:

Θα εξετάσει και θα αξιολογήσει τις προτάσεις χρηματοδότησης

Θα γνωστοποιήσει στα Υπουργεία το ποσό της έκτακτης χρηματοδότησης και θα μεταφέρει πιστώσεις στους προϋπολογισμούς τους

Η αποδέσμευση των πιστώσεων θα γίνεται σταδιακά, ανάλογα με το βαθμό που οι φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις ότι δεν θα δημιουργούνται νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές

Σε δόσεις, επίσης, μπορεί να καταβάλλεται η χρηματοδότηση ανάλογα με τις δυνατότητες απορρόφησης που έχει ο φορέας

Με τη λήψη της χρηματοδότησης οι φορείς θα τροποποιήσουν, αν απαιτείται, τους προϋπολογισμούς τους και στη συνέχεια θα εκδώσουν και θα προωθήσουν, κατά προτεραιότητα, για εξόφληση, με ιεραρχικό τρόπο, τις σχετικές εντολές πληρωμής

 

Τα Υπουργεία θα αποστέλλουν εντός του πρώτου 20ημέρου κάθε μήνα, στοιχεία για το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς τους σχετικά με τις μηνιαίες πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από την έκτακτη επιχορήγηση

Τυχόν υπόλοιπα της χρηματοδότησης των νομικών προσώπων δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών, θα επιστρέφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό

Κατάθεση του σχετικού ποσού στη ΔΟΥ ή στην ΤτΕ (αριθμός λογαριασμού IBAN GR9001000230000000000200548)

Τα ποσά αυτά θα εμφανισθούν στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού (ΚΑΕ 3245 «Επιστροφές χρηματοδοτήσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών»)

Οι Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών θα φέρουν προσωπική ευθύνη για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό αυτό

 

Εκκαθάριση στα νοσηλευτικά ιδρύματα

Τα νοσηλευτικά ιδρύματα θα καταγράψουν τις απαιτήσεις τους ανά ασφαλιστικό φορέα κατά την 30/9/2012 (Υπόδειγμα Ε3).

Ο ΕΟΠΥΥ-ΟΚΑ θα καταγράψουν τις υποχρεώσεις τους ανά νοσηλευτικό ίδρυμα κατά την 30/9/2012 (Υπόδειγμα Ε4)

 

Ο ΕΟΠΥΥ-ΟΚΑ θα γνωστοποιούν, εντός του πρώτου 20ημέρου κάθε μήνα, τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα από την έκτακτη χρηματοδότηση (Υπόδειγμα Ε5).

 

Τα νοσοκομεία θα γνωστοποιούν, εντός του πρώτου 20ημέρου κάθε μήνα, τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν, τις πληρωμές και το ύψος των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών τους κατά τον προηγούμενο μήνα (Υπόδειγμα Ε6).