Οι τελευταίες αλλαγές στον Αναπτυξιακό νόμο

Στις 50.000 ευρώ (από 75.000 που προβλεπόταν) μειώνεται για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις το απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο για την ένταξη στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμο. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης, καταθέτοντας και σχετική νομοτεχνική βελτίωση.

Επίσης, μια σημαντική αλλαγή που επέρχεται με άλλη νομοτεχνική βελτίωση, είναι ότι όσες επιχειρήσεις, υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια ύψους έως 300.000 ευρώ και διαθέτουν βιβλία Β΄ κατηγορίας, δεν θα πρέπει να αλλάξουν κατηγορία και να μεταφερθούν στη Γ’ (κατηγορία). Η αλλαγή αυτή επήλθε μετά από τις έντονες αντιδράσεις κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 21 του αρχικού σχεδίου νόμου, όριζε ότι οι φορείς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια υπάγονται στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, οφείλουν, να τηρούν από το χρόνο έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου Βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μεγεθών, που σχετίζονται με την υλοποίηση του σχεδίου και τους όρους της απόφασης υπαγωγής.

Σε ό,τι αφορά τους παλαιότερους επενδυτικούς νόμους και συγκεκριμένα τον 3299/2004, προβλέπεται τρίμηνη παράταση για την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων των οποίων η ενίσχυση θα προέλθει από φορολογικές απαλλαγές. Ειδικότερα με νομοτεχνική βελτίωση προβλέπεται ότι «η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3299/2004 και η οποία λήγει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Αν μέχρι την ημερομηνία αυτή υλοποιηθεί αποδεδειγμένα το 50% του εγκεκριμένου κόστους, η προθεσμία ολοκλήρωσης παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2018.

Σχετικά με την τμηματική καταβολή επιχορήγησης επενδυτικών σχεδίων υπαχθέντων στο ν. 3299/2004 (Α’ 261) και στο ν. 3908/2011 καταργείται η πρόβλεψη αποπληρωμής σε επτά ετήσιες δόσεις. Με τη νέα διάταξη, η αποληρωμή της επιχορήγησης μπορεί να ολοκληρωθεί σε πέντε ή έξι έτη. Ο ακριβής χρόνος, θα καθορίζεται από την πορεία ολοκλήρωσης και ελέγχου του επενδυτικού σχεδίου.

Με τη νομοτεχνική βελτίωση, παραμένει η πρόβλεψη ότι η πρώτη δόση που ισούται με το 1/7 της προβλεπόμενης επιχορήγησης και καταβάλλεται με την υποβολή του αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου.

Η δεύτερη δόση, ισόποση με την πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή αιτήματος ελέγχου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Η τρίτη δόση, ισόποση με τις δύο προηγούμενες, καταβάλλεται με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Οι παραπάνω διαδικασίες, μπορεί να διαρκέσουν κατ΄ανώτατο σε δύο έτη, αφού τον Ιούνιο του 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια. Το υπολειπόμενο ποσό της επιχορήγησης, καταβάλλεται σε 4 ισόποσες ετήσιες δόσεις από το επόμενο έτος μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Οπότε προκύπτει, ότι η πληρωμή των επιχορηγήσεων θα ολοκληρώνεται κατ΄ ανώτατο σε έξι έτη, έναντι επτά που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο και κατ΄ελάχιστον στα πέντε έτη.

Ωστόσο, για επενδυτικά σχέδια για τα οποία έχει καταβληθεί ποσό επιχορήγησης ή προκαταβολής πριν από την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας τους, ισχύουν τα εξής:

α. αν το ποσό αυτό υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό των 2/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε πέντε ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας.

β. αν το ποσό είναι μικρότερο του ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των 2/7 του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε πέντε ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης. Η πρώτη δόση προσαυξάνεται κατά το υπολειπόμενο ποσό μέχρι ποσοστού 2/7.

γ. Αν στην απόφαση ολοκλήρωσης, ορίζεται ποσό ενίσχυσης μικρότερο των 20.000 ευρώ, ή στην καταβολή της τελευταίας δόσης υπολείπεται το παραπάνω ποσό, καταβάλλεται άπαξ ή προστίθεται στην προηγούμενη δόση.

δ. Με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορεί να συγχωνεύονται η 5η, 6η και 7η δόση για επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το υπολειπόμενο ποσό της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.