Ώθηση στην Ευρωπαϊκή αγορά real estate το 2013

 

 

Αύξηση του όγκου των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων της Ευρώπης, προβλέπεται ότι θα σημειωθεί εντός του 2013, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2012. Η ανοδική τάση φαίνεται να οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στην προσδοκία της αύξησης της διασυνοριακής επενδυτικής δραστηριότητας και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, όπως τονίζεται στην έκθεση Real Estate Investments Indicator 2013 της Ernst & Young. Όσον αφορά στις προοπτικές για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε) στον κλάδο, αυτές διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

 

Αναλυτικότερα, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε 12 από τις 15 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, προβλέπει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές ακινήτων το 2013 , σε σύγκριση με το 2012. Ωστόσο, η περιορισμένη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εμπόδιο. Επιπλέον, η συνεχιζόμενη αναντιστοιχία στις τιμές μεταξύ πωλητών και αγοραστών επίσης αναμένεται να λειτουργήσει ως τροχοπέδη για τις επενδύσεις.

Ο Hartmut Fründ, επικεφαλής του Global Transaction Real Estate, σχολιάζει:« Οι διεθνείς κεφαλαιαγορές δεν έχουν ανακτήσει ακόμη τα προ της κρίσης επίπεδα ρευστότητας, όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι το οικονομικό κλίμα φαίνεται πιο ευνοϊκό για επενδύσεις σε ακίνητα. Τόσο ο αριθμός όσο και η αξία των συναλλαγών το 2013 είναι πιθανό να υπερβούν τα επίπεδα του 2012.»

Στην έκθεση υπογραμμίζεται επίσης ότι, ενώ κάποιοι νέοι κανονισμοί ενδέχεται να κάνουν πιο δύσκολη την πρόσβαση των επενδυτών του real estate σε παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης, ωστόσο μπορεί, την ίδια στιγμή, να αυξηθούν οι εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.  

Αντιστροφή της τύχης

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των επενδυτώνπου ρωτήθηκαν πιστεύουν ότι, η συνεχιζόμενηαδυναμίατης οικονομίαςτης Ευρωζώνηςθα ενισχύσειτη δραστηριότητα των Ευρωπαίωνεπενδυτώνστιςαγορές ακινήτων. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζειτη συνεχιζόμενη στροφή των επενδυτών σε όλη την Ευρώπη προς τα ακίνητα.Πρόκειται για μιααντιστροφή των δεδομένων που επικρατούσαν πριν ένα χρόνο, ότανη διάθεση για παρόμοιες επενδύσεις ήταν περιορισμένη, καθώς οι επενδυτές περίμεναν να δουνπώς θα εξελιχθεί ηκρίση.»

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα. Ορισμένες χώρες εκτός Ευρωζώνης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, είναισήμερασυγκριτικά πιοελκυστικέςγιαεπενδύσεις σε ακίνητααπόορισμένεςχώρες της Ευρωζώνης. Επίσης, οι νότιεςκαι ορισμένες περιφερειακές ευρωπαϊκέςαγορές ακινήτωναντιμετωπίζονταιμε σχετικάμεγαλύτερη επιφυλακτικότητα από τις αγορές τηςκεντρικήςήΒόρειας Ευρώπης.   

Οι ερωτηθέντες σε 13από τις 15 χώρες, πιστεύουν επίσης ότι οι πληθωριστικές πιέσειςθαωθήσουντους επενδυτέςπρος τηνακίνητη περιουσίαπουπαραδοσιακά θεωρείταιως φυσική εξασφάλιση έναντι του πληθωρισμούμεσοπρόθεσμα. Πάνω από το 80% των επενδυτώνστη Γερμανία, τη Γαλλίακαι την Ελβετίασυμφωνούνότι οι ανησυχίες σχετικά με τον πληθωρισμό  θα ενισχύσουντις επενδύσεις σε ακίνητα, σε αντίθεση με το μόλις 20%στην Ιταλία.

Οι επιπτώσεις των νέων κανονισμών

Οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι σχετικά με τις επιπτώσεις ενός αυστηρότερου κανονιστικούπεριβάλλοντος, και ιδιαίτερα της Βασιλείας ΙΙΙ, στηδιαθεσιμότητα χρηματοδότησης. Οι ερωτηθέντες στο σύνολό τους εκτιμούν ότι η Βασιλεία ΙΙΙ θακάνειτα δάνειαλιγότερο ελκυστικάγια τις τράπεζεςκαι θα οδηγήσει σεπεραιτέρω συγκράτηση τωνεπιχειρηματικώνδανείων. Η άποψη αυτή ήταν ισχυρότερη στην Αυστρία, τη Σουηδία και τοΗνωμένο Βασίλειο, με ποσοστά 85%, 83%και 81% των ερωτηθέντων, αντίστοιχα να δηλώνουν ότι συμφωνούν.

Συγχρόνως, άλλες πρόσφατες οδηγίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουννέους πόρουςχρηματοδότησης. Όσον αφορά στον κανονισμό SolvencyII, η πλειοψηφίατων ερωτηθέντωναπότις περισσότερες ευρωπαϊκέςχώρες βλέπουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως  πηγές χρηματοδότησης για επενδύσεις σε ακίνητα στο μέλλον οι ασφαλιστικές εταιρείεςκαι τα συνταξιοδοτικά ταμεία, με εξαίρεση τους Ιταλούς ερωτηθέντες που διαφωνούν.

Ο Hartmut Fründ σχολιάζει: «Η χρηματοδότηση του real estate έχει αλλάξεικαιθασυνεχίσει να εξελίσσεται, επηρεάζονταςτην οικονομική ισχύ των δυνητικών αγοραστών. Παρ ‘όλα αυτά, οι συμμετέχοντες στην αγοράαναμένουν ότι θα βρεθούν νέοι τρόποιχρηματοδότησης, δεδομένου ότι οι περισσότεροιεπενδυτέςπροβλέπουνμιααύξηση του όγκου τωνσυναλλαγών, παρά τους νέους κανονισμούς.»

Αυξητικές προοπτικές για χώρους γραφείων και καταστημάτων λιανικής

Σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτηθέντων, οι τιμές για χώρους γραφείων και καταστήματα λιανικής αναμένεται να αυξηθούν, ή τουλάχιστον να παραμείνουν σταθερές, σε όλη την Ευρώπη.  

Εκτιμάται ότι οι τιμές γραφείων σε περιοχές της περιφέρειας, όπως η ανατολική Ευρώπη, ιδιαίτερα η Ρωσία, και η Τουρκία, έχουν προοπτική να αυξηθούν. Το ίδιο ισχύει και για καταστήματα λιανικής.  

Παρά την αισιοδοξίαγιατηναύξηση των τιμώντων ακινήτωνγραφείων, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι είναι λιγότερο πιθανόναεστιασθούν οι επενδύσεις στην αγορά αυτήτο 2013σε σχέση με το2012.Αντίθετα, είναι πιθανό οι επενδυτές στις περισσότερες χώρεςνα συνεχίσουν να εστιάζουν στους χώρους λιανικής πώλησης.

Ωστόσο, τα οικιστικά ακίνητα θα συνεχίσουν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις περισσότερεςαπότις χώρες πουσυμμετείχαν στην έρευνα, μεεξαίρεση τηνΙταλία, την Ισπανίακαι το Λουξεμβούργο, ενώστη Γερμανίακαι την Ελβετίαπαραμένουνπεριζήτητα.