Παγκόσμιο σύστημα MRV των εκπομπών CO2 του ΙΜΟ

Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Τα συμβαλλόμενα μέρη στην Σύμβαση – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή έχουν
αποφασίσει να υιοθετήσουν μέχρι το 2015 διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή και εξακολουθούν
να αναγνωρίζουν τον ΙΜΟ ως τον παγκόσμιο νομοθέτη για την μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
από την διεθνή ναυτιλία.

Η ΕΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
ναυτιλίας στα πλαίσια των διεξαγόμενων διαπραγματεύσεων διεθνώς όσον αφορά στην καλύτερη προσέγγιση
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι η ναυτιλία
είναι αρωγός της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας ευημερίας και ότι το μέγεθος και οι δραστηριότητες
της διεθνούς ναυτιλίας απηχούν τις μεταφορικές ανάγκες άλλων βιομηχανιών και των καταναλωτών.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πλοία έχει μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες κυρίως λόγω σημαντικών
βελτιώσεων στην αποδοτικότητα των μηχανών, βελτιωμένων σχεδιάσεων πλοίων και χρήσης πλοίων με
μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα. Ενώ περαιτέρω μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν με την μελλοντική
τεχνολογία, η πραγματικότητα είναι ότι στο προβλεπτό μέλλον, τα ορυκτά καύσιμα θα εξακολουθήσουν να
αποτελούν την πρωταρχική πηγή ενέργειας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Συνεπώς, απόλυτες μειώσεις των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία δεν αποτελούν ρεαλιστικό στόχο, λαμβάνοντας υπόψη
την προβλεπόμενη και επιθυμητή αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου.

Εν όψει του αυξανόμενου παγκόσμιου εμπορίου και της συνεπαγόμενης αύξησης του παγκόσμιου στόλου,
μόνο σχετικές μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν μέσω διεθνών κανόνων
εφαρμοζόμενων επί όλων των πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας ή περιοχής
απασχόλησης. Από πλευράς μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων
και συνεπώς, εκπομπών CO2, σημαντικές μειώσεις μπορούν να
επιτευχθούν μέσω του Δείκτη Σχεδίασης Ενεργειακής Αποδοτικότητας
(EEDI) και του Δείκτη Λειτουργικής Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EEOI)
που αποτελούν την πρώτη διεθνώς υποχρεωτική τομεακή συμφωνία του
είδους της. Περαιτέρω μειώσεις μπορούν να επιτευχθούν μέσω καινοτόμων
σχεδιάσεων και τεχνολογίας και με την εφαρμογή λειτουργικών μέτρων ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα
των πλοίων. Η καθιέρωση απλού παγκόσμιου συστήματος συλλογής των κατάλληλων στοιχείων για τον
υπολογισμό τέτοιων εκπομπών θα επιτρέψει στον ΙΜΟ να εκτιμήσει την ανάγκη και το πεδίο εφαρμογής
περαιτέρω ενεργειών για την θεσμοθέτηση τρόπων και μέσων επίτευξης βελτιωμένης ενεργειακής
αποδοτικότητας του παγκόσμιου στόλου.

Αυτή η ρεαλιστική προσέγγιση πρέπει να αναγνωρισθεί από τα
κράτη μέλη της ΕΕ στην επιδίωξή τους να επιβάλουν ένα άκαμπτο περιφερειακό σύστημα Παρακολούθησης,
Υποβολής Αναφορών και Επαλήθευσης εκπομπών CO2 (MRV) με τον ίδιο σκοπό, αλλά με τελικό στόχο ένα
Αγοροκεντρικό Μέτρο. Η ΕΕ και ο ΙΜΟ πρέπει να λάβουν υπόψη τους τo modus operandi της ναυτιλίας
και τις επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο. Το κόστος των καυσίμων per se αποτελεί ισχυρό κίνητρο για
τους πλοιοκτήτες ώστε να μειωθούν οι καταναλώσεις και οι εκπομπές. Συνεπώς, θα πρέπει να εκτιμηθούν
οι προσπάθειές τους για την επίτευξη αποδοτικότητας των καυσίμων. Σε κάθε περίπτωση, η ναυτιλία δεν
χρειάζεται δύσκαμπτα νομοθετικά καθεστώτα για να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων, αφού οι ίδιες οι
δυνάμεις της αγοράς ασκούν ισχυρή πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η περίπτωση του προτύπου εκπομπών NOx Tier III για τις νέες μηχανές της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL
ενισχύει την άποψη της ΕΕΕ ότι οι κανονισμοί του ΙΜΟ πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τους την αποτελεσματικότητα και την έγκαιρη διαθεσιμότητα
της απαιτούμενης τεχνολογίας. Οι ανησυχίες για τη διαθεσιμότητα
επαρκούς τεχνολογίας για τον καθαρισμό των καυσαερίων υποχρέωσε
τον ΙΜΟ να υιοθετήσει τροποποίηση στη Σύμβαση MARPOL. Με την
τροποποίηση η 1/1/2016 διατηρείται ως ημερομηνία συμμόρφωσης
για νέα πλοία που λειτουργούν στις Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών NOx
(NECAs) της Βορείου Αμερικής και της Θάλασσας της Καραϊβικής των ΗΠΑ. Για άλλες περιοχές NECAs που
μπορεί να ορισθούν στο μέλλον, το πρότυπο NOx Tier III θα εφαρμοσθεί σε πλοία που θα κατασκευασθούν
μετά τις ημερομηνίες που θα ορισθούν. Με αυτή την ρεαλιστική λύση θα παρασχεθεί επαρκής χρόνος για
την ανάπτυξη από τους κατασκευαστές εξοπλισμού της αναγκαίας τεχνολογίας ώστε οι νέες μηχανές να
συμμορφώνονται με τα θεσμοθετημένα πρότυπα

Τα αναμενόμενα προβλήματα που σχετίζονται με την απαίτηση να χρησιμοποιείται από 1/1/2015 καύσιμο
με 0,1% μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο στις SECAs έχουν προβληθεί κατά κόρον: υψηλό κόστος και
ανεπαρκής διαθεσιμότητα απαιτούμενου καυσίμου, σημαντική στροφή
από τις θαλάσσιες μεταφορές στις χερσαίες μεταφορές και
περιορισμένες δυνατότητες έγκαιρης συμμόρφωσης με την
χρήση εναλλακτικών μεθόδων. Αυτά τα προβλήματα δεν
μπορούν να αντιμετωπισθούν ρεαλιστικά από τα κράτη μέλη
της ΕΕ με συζητήσεις περί των εναλλακτικών λύσεων σε fora
όπως το ESSF σε μία αμφίβολη προσπάθεια διευκόλυνσης
της χρησιμοποίησής τους. Αντίθετα, οι κυβερνήσεις έπρεπε να
αναζητήσουν τρόπους να τεθούν και να αρθούν οι ανησυχίες μέσω του
ΙΜΟ, όπου θα μπορούσε να επιτευχθεί ρεαλιστική λύση, όπως κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί στις περιπτώσεις
της μελλοντικής εφαρμογής της Σύμβασης για την Διαχείριση του Έρματος και του προτύπου εκπομπών ΝΟx
Tier III της Σύμβασης MARPOL.