Παρουσίαση Οδηγού για την καλύτερη προστασία παιδιών

 

Παρουσίαση Οδηγού για την καλύτερη προστασία εκατομμυρίων παιδιών
που στερούνται των οικογενειών τους
Πάνω από δύο εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο ζουν σε ιδρύματα. Τουλάχιστον το 80% από αυτά έχουν εν ζωή τον ένα ή και τους δύο τους γονείς. Πολλά παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο να χωρισθούν από τις οικογένειές τους χωρίς να είναι απαραίτητο, ενώ πολλά περισσότερα έχουν ανάγκη από εναλλακτική φροντίδα. Αυτά τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης, κακοποίησης και άλλων παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους.


Γι αυτό το λόγο, μια παγκόσμια κοινοπραξία φορέων που ασχολούνται με το παιδί, μεταξύ των οποίων και η
UNICEF, δημιούργησαν ένα Οδηγό με τίτλο «Προχωρώντας Εμπρός: Εφαρμόζοντας τις “Κατευθυντήριες Γραμμές για την Εναλλακτική Φροντίδα Παιδιών”» καλώντας τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών να υποστηρίξουν τις σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές που έχουν υιοθετηθεί από τον ΟΗΕ και να χρησιμοποιήσουν αυτό τον Οδηγό για την καλύτερη υποστήριξη των οικογενειών, την αποφυγή του αποχωρισμού των παιδιών από τις οικογένειές τους και την καλύτερη προστασία των παιδιών που έχουν ανάγκη εναλλακτικής φροντίδας.
Ο Οδηγός αυτός για την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του ΟΗΕ για την εναλλακτική φροντίδα – ο πρώτος στο είδος του παγκοσμίως – παρουσιάστηκε σήμερα στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.
Η αποδοχή αυτών των Κατευθυντήριων Γραμμών σηματοδοτεί μια θεμελιώδη αλλαγή της πολιτικής, που δείχνει στα κράτη ότι ως προτεραιότητα θα πρέπει να επενδύσουν τόσο στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των οικογενειών, όσο και σε μηχανισμούς για την πρόληψη του αποχωρισμού των παιδιών από τις οικογένειες.
Οι προκλήσεις σε αυτό τον τομέα συμπεριλαμβάνουν το πώς να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες στρατηγικές όταν οι πόροι είναι περιορισμένοι, πώς να συμμετάσχουν αποτελεσματικά τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη και, κυρίως, πώς θα εξασφαλιστεί ότι το παιδί και η οικογένειά του είναι σε θέση να συμμετέχουν πραγματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Ο Οδηγός συμπεριλαμβάνει και τις σχετικές Κατευθυντήριες Γραμμές του ΟΗΕ και μπορείτε να τον βρείτε στο
http://www.unicef.gr/pdfs/MovingForwardGuidelines.pdf (156σελίδες, Αγγλικά).