Παύση αυθαίρετης λειτουργίας σταθμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Παύση αυθαίρετης λειτουργίας σταθμού διαχείρισης
στερεών αποβλήτων και απόδοση του χώρου σε κοινή
χρήση μετά τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη

 

Πολίτης κατήγγειλε στο Συνήγορο, τον Ιανουάριο του 2011, την αυθαίρετη
λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ), καθώς και χώρου
στάθμευσης, συνεργείου και πλυντηρίου οχημάτων καθαριότητας σε κοινόχρηστο
χώρο του &ήμου Ηρακλείου Αττικής. Συνέπεια αυτού ήταν η δημιουργία ανθυγιεινής
εστίας, η πρόκληση θορύβου και η περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία απαιτείται διαδικασία χορήγησης περιβαλλοντικής
αδειοδότησης, η οποία περιλαμβάνει εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες, που
δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ειδικότερα, για τη λειτουργία
εγκαταστάσεων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, προβλέπονται ο σχεδιασμός
διαχείρισής τους, η κατάρτιση προγράμματος για τη συλλογή τους, καθώς και
πλαισίου τεχνικών οδηγιών για την ασφάλεια του προσωπικού.
Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε τη διαχείριση στερεών αποβλήτων χωρίς
περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και την αυθαίρετη λειτουργία χώρου
στάθμευσης και πλυντηρίου οχημάτων καθαριότητας του &ήμου Ηρακλείου Αττικής,
σε περιοχή εντός σχεδίου του &ήμου, η οποία είχε χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος
χώρος. Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε, επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες σχετικά
με τη δημιουργία ανθυγιεινής εστίας, την πρόκληση θορύβου και την περιβαλλοντική
υποβάθμιση της περιοχής, ενώ διαπιστώθηκε πλήρης έλλειψη εξοπλισμού
ασφαλείας των εργαζομένων.
Ο ήμος Ηρακλείου αρχικά, διέψευσε τη λειτουργία σταθμού μεταφόρτωσης
απορριμμάτων, ισχυριζόμενος ότι δεν θεωρείται μεταφόρτωση η μεταφορά ογκωδών
αντικειμένων από τα μικρά δορυφορικά οχήματα στα απορριμματοφόρα για τη
μεταφορά τους στον χώρο υγειονομικής ταφής. Αποδέχτηκε όμως, την ύπαρξη
σταθμού απορριμματοφόρων, συνεργείου και πλυντηρίου οχημάτων καθαριότητας.
Στη συνέχεια, ενημέρωσε την Αρχή για τις ενέργειές του, με σκοπό την απομάκρυνση
όλων των παράνομων εγκαταστάσεων.
Η αρμόδια διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησε υγειονομικό
έλεγχο, κατά τον οποίο διαπίστωσε τη λειτουργία ΣΜΑ και πλυντηρίου-συνεργείου
απορριμματοφόρων χωρίς καμία άδεια αρμόδιας αρχής. Μετά από σχετική εισήγηση
της διεύθυνσης για ζητήματα περιβάλλοντος, ο Περιφερειάρχης εξέδωσε απόφαση
επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Τα επιβληθέντα χρηματικά πρόστιμα ανέρχονται σε 9.000 ευρώ.
Μετά από επανειλημμένες ενέργειες της Αρχής, ο &ήμος Ηρακλείου προχώρησε,
τελικά, στη μεταφορά του αμαξοστασίου σε ειδικά μισθωμένο χώρο, ενώ μετά από
νέα αυτοψία τον Μάρτιο του 2013, απομάκρυνε τις υπόλοιπες δραστηριότητες και
καθάρισε το χώρο, ο οποίος δόθηκε σε κοινή χρήση. Επιπλέον, δεσμεύτηκε
εγγράφως ότι ο χώρος θα εξωραϊστεί και θα φυτευτεί. Παράλληλα, ο &ήμος
Ηρακλείου ενημέρωσε το Συνήγορο του Πολίτη ότι προέβη σε σχετικές υποδείξεις
προς τους εργαζομένους, όσον αφορά στην υποχρέωση χρήσης εξοπλισμού
ασφαλείας, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία προμήθειας νέου εξοπλισμού.