Η περίθαλψη στην Ελλάδα των ασφαλισμένων χωρών ΕΕ-ΕΟΧ- Ελβετίας

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ

Σας ενημερώνουμε ότι από 01.01.2012 επήλθαν αλλαγές στην πρωτοβάθμια και

δευτεροβάθμια περίθαλψη των ασφαλισμένων Ελλάδας, δεδομένης της έναρξης

λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και της θέσης σε ισχύ

του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν και την υποδοχή

ασφαλισμένων κρατών μελών Ε.Ε., χωρών ΕΟΧ (Ισλανδία, Νορβηγία, Λιχτενστάιν) και

Ελβετίας.

Συγκεκριμένα, οι ως άνω ασφαλισμένοι, που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα, κάτοχοι

Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικού Προσωρινής

Αντικατάστασης της ΕΚΑΑ (ΠΠΑ), έχουν το δικαίωμα να προσέρχονται στους παρόχους

υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ και να εξυπηρετούνται με την επίδειξη των ενλόγω

εντύπων, προκειμένου να λάβουν παροχές σε είδος που καθίστανται ιατρικά αναγκαίες

κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, αφού ληφθούν υπόψη η φύση των παροχών και η

αναμενόμενη διάρκεια της διαμονής. Υπεύθυνος για να διαπιστώσει την αναγκαιότητα της

παροχής είναι αποκλειστικά ο γιατρός. Να σημειωθεί ότι η ΕΚΑΑ και το ΠΠΑ καλύπτουν

και τις αναγκαίες παροχές για συνεδρίες χρόνιας αιμοκάθαρσης και οξυγονοθεραπεία.

Όταν οι ως άνω ασφαλισμένοι έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα εφοδιάζονται από τους

ασφαλιστικούς τους φορείς με τα κατάλληλα για την περίπτωσή τους έντυπα Ε.Ε. (Ε 106,

Ε 109, Ε 121, Ε 120, S1). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να προσέλθουν πρώτα στο

Υποκατάστημα/Παράρτημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους (Τμήμα Μητρώου), να

καταθέσουν το έντυπό τους και να λάβουν βιβλιάριο υγείας. Μ’ αυτό αποκτούν δικαίωμα

πρόσβασης στους παρόχους υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ με τις ίδιες προϋποθέσεις και

διαδικασίες που ισχύουν και για τους ασφαλισμένους Ελλάδας και όχι μόνο για τις

ιατρικά αναγκαίες παροχές.

Επισημαίνουμε ότι οι κάτοχοι εντύπων Ε 123 ή DA1 έχουν δικαίωμα για παροχές

ασθενείας σε είδος, μόνο σ’ ότι αφορά τις συνέπειες του εργατικού ατυχήματος ή της

επαγγελματικής ασθένειας που έχουν υποστεί. Και αυτή η κατηγορία ασφαλισμένων

πρέπει να προσέλθει πρώτα στο Υποκατάστημα/Παράρτημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του τόπου

κατοικίας (Τμήμα Μητρώου), να καταθέσει το έντυπο και να λάβει βιβλιάριο υγείας, το

οποίο θα ισχύει μόνο για τις συνέπειες του εργατικού ατυχήματος ή της επαγγελματικής

ασθένειας, όπως αυτές αναγράφονται στο έντυπο Ε 123 ή DA1.

Τέλος, οι κάτοχοι εντύπων Ε 112 ή S2 έχουν δικαίωμα για παροχές ασθενείας μόνο

αναφορικά με την προγραμματισμένη περίθαλψη/θεραπεία/νοσηλεία, όπως αυτή

αναγράφεται στα εν λόγω έντυπα. Και αυτοί πρέπει να προσέλθουν πρώτα στο

Υποκατάστημα/Παράρτημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ του τόπου προσωρινής διαμονής (Τμήμα

Μητρώου), να καταθέσουν το έντυπο και να λάβουν βιβλιάριο υγείας, το οποίο θα ισχύει

μόνο για την προγραμματισμένη περίθαλψη/θεραπεία/νοσηλεία, όπως αυτή αναγράφεται

στο έντυπο Ε 112 ή S2.

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), οι κύριοι πάροχοι

υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΥΥ, στους οποίους έχουν δικαίωμα πρόσβασης οι ως άνω

ασφαλισμένοι, είναι οι ακόλουθοι:

1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ (πρώην Μονάδες Υγείας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ)

2. Ιατροί Μονάδων Υγείας ΕΟΠΥΥ που εξετάζουν στα ιδιωτικά τους ιατρεία

3. Ιδιώτες Ιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ

4. Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων ΕΣΥ

5. Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ

6. Αγροτικά Ιατρεία

7. Περιφερειακά Ιατρεία

8. Νοσοκομεία ΕΣΥ για νοσηλεία

9. Ιδιωτικές Κλινικές συμβεβλημένες

10. Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης – Μονάδες Τεχνητού Νεφρού

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι, σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ, για τις παρακλινικές εξετάσεις

που πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα διαγνωστικά εργαστήρια προβλέπεται 15%

συμμετοχή του ασφαλισμένου. Εάν οι ως άνω εξετάσεις γίνονται εντός μονάδων ΕΟΠΥΥ ή

των σχηματισμών του ΕΣΥ, δεν προβλέπεται συμμετοχή. Επίσης, όταν η ιατρική

επίσκεψη ή δαπάνη ή νοσηλεία γίνεται ιδίοις εξόδοις, δεν αποδίδεται εκ των υστέρων.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη λίστα των συμβεβλημένων ιατρών και προμηθευτών

υγείας, μπορείτε να συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, www.eopyy.gov.gr, στην

επιλογή «Συμβεβλημένοι Προμηθευτές Υγείας». Επίσης, ο δικτυακός τόπος του ΕΟΠΥΥ

είναι πλέον διαθέσιμος και για mobile συσκευές και smartphones (iOS, iPhone,

GoogleAndroid, Windows Phone).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ__

http://www.eopyy.gov.gr/Home/StartPage?a_HomePage=Index