Περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκών σταθμών στη ζώνη προστασίας της λίμνης Υλίκης

Πολίτης ζήτησε από τον Συνήγορο του Πολίτη να διερευνηθεί η νομιμότητα της διαδικασίας αδειοδότησης δύο φωτοβολταϊκών σταθμών, υψηλής ισχύος, μέσα στη ζώνη προστασίας της λίμνης Υλίκης, από όπου υδρεύεται η Αθήνα. Κατήγγειλε δε ότι κατά την έγκριση περιβαλλοντικών όρων δεν συνεκτιμήθηκαν οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ), στις οποίες προτάχθηκε ανεπιφύλακτα ως μείζον το ζήτημα της επικινδυνότητας για το πόσιμο νερό της πρωτεύουσας σε περίπτωση ατυχήματος.

 

 

Η νομοθεσία προβλέπει την κατ’ εξαίρεση χωροθέτηση ορισμένων δραστηριοτήτων και μάλιστα χαμηλής όχλησης, μόνον υπό αυστηρές προϋποθέσεις και μετά από γνωμοδοτήσεις ΕΥΔΑΠ και υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι η περιοχή της Υλίκης διέπεται υπό ειδικό καθεστώς προστασίας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε αντικρουόμενες απόψεις των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, έγγραφη  διαφωνία των υπεύθυνων υπαλλήλων για την αξιολόγηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έλλειψη ανταπόκρισης του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στα έγγραφά του.

Στο πόρισμά του, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε ως κύρια ζητήματα που αναδείχθηκαν κατά τον  έλεγχο  νομιμότητας της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων τα εξής:

i. αμφισβητείται η εγκυρότητα της αδειοδότησης καθώς η έλλειψη απαραίτητων γνωμοδοτήσεων αποτελεί παράλειψη ουσιώδους τύπου της διαδικασίας,

ii. υπάρχει παραβίαση της ειδικής νομοθεσίας για την προστασία του νερού ύδρευσης της πρωτεύουσας

iii. δεν είναι επαρκής η αιτιολόγηση της μη επικινδυνότητας της επίμαχης χωροθέτησης για το πόσιμο νερό και

iv. παρά τις αντίθετες γνωμοδοτήσεις, μετά από έγγραφο–παρέμβαση Υπουργού (ΠΕΚΑ), με το οποίο προτάχθηκε ως ζωτικής σημασίας η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, έναντι των προστατευτικών για την υγεία διατάξεων, η αρμόδια υπηρεσία προέβη στην ολοκλήρωση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε:

i. στην ΕΥΔΑΠ να προβεί στη λήψη προστατευτικών μέτρων, με στόχο την αποφυγή επιπτώσεων στο νερό σε περίπτωση ατυχήματος

ii. στο υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να εξετάσει τη δυνατότητα τροποποίησης της υγειονομικής διάταξης, ώστε να συμπεριληφθεί ρητή διατύπωση για τον δεσμευτικό χαρακτήρα της γνωμάτευσης της υγειονομικής υπηρεσίας και της ΕΥΔΑΠ στην περίπτωση κατ’ εξαίρεση εγκατάστασης έργων στις περιοχές προστασίας και

iii. στο υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να επαναφέρει σε ισχύ την καταργηθείσα διάταξη του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με το οποίο προστίθεντο στις ζώνες αποκλεισμού άλλες περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης και απαγόρευσης χωροθέτησης εγκαταστάσεων.

Απάντηση στο πόρισμα δεν έστειλε καμία άλλη υπηρεσία πλην του υπουργείου Υγείας το οποίο ενημέρωσε ότι θα λάβει υπόψη τη σχετική πρόταση του Συνηγόρου, να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα οι γνωμοδοτήσεις της υγειονομικής υπηρεσίας και της ΕΥΔΑΠ για την κατ’ εξαίρεση εγκατάσταση έργων στις περιοχές προστασίας.