Οι πιστώσεις για τις ΜΚΟ

Σύμφωνα με όσα λέει η Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης


Σε συνέχεια της από 21/8/2012 επιστολής μας ως προς το θέμα της επιχορήγησης ΜΚΟ, σωματείων κλπ., θεωρούμε σκόπιμο να γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:
1. Οι εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 2012 για τις ως άνω επιχορηγήσεις ανέρχονται, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής υπάρχοντα στοιχεία σε 175.000.000 περίπου. Άλλες από αυτές τις επιχορηγήσεις αποτελούν νομικά επιβεβλημένη υποχρέωση του κράτους και άλλες εθελουσία συμμετοχή του στην ιδιωτική δραστηριότητα.
2. Ως προς το συγκεκριμένο θέμα η Κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία με το ακόλουθο περιεχόμενο:
«Η οποιαδήποτε επιχορήγηση προς ΜΚΟ, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ΝΠΙΔ ή φυσικά πρόσωπα, είτε νομικά επιβεβλημένη είτε όχι, οιουδήποτε ύψους και από οιονδήποτε φορέα του Δημοσίου και αν προέρχεται, χορηγείται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
« α) ειδική έκθεση του οικείου Υπουργού προς τον Υπουργό Οικονομικών, με σαφή και πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νομιμότητα της δαπάνης,
β) αναλυτική αναφορά των ατόμων που συναπαρτίζουν τη Διοίκηση των ως άνω νομικών μορφωμάτων, ως και όλων ανεξαιρέτως των μελών τους,
γ) ειδική έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, παρεχομένης σ’ αυτόν της δυνατότητας απομείωσης του ύψους της προτεινόμενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της, εάν η δημοσιονομική κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή,
δ) κοινοποίηση του σχετικού φακέλου στην Οικονομική Αστυνομία και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών.
Οποιαδήποτε επιχορήγηση χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων συνιστά για τους δημόσιους λειτουργούς απιστία σε βάρος του Δημοσίου ».