Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μέσω της πλατφόρμας  Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι καταναλωτές μπορούν να επιλύουν με απλό και χωρίς κόστος τρόπο τις διαφορές που ανακύπτουν από συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται μέσω διαδικτύου.

 

Αυτό ισχύει είτε πρόκειται για εγχώριες είτε για διασυνοριακές συναλλαγές. Οπως ενημερώνει ο Συνήγορος Καταναλωτή, στην ιστοσελίδα https://webgate.ec.europa.eu/odr, ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά την καταγγελία του και να συμφωνήσει με τον καταγγελλόμενο προμηθευτή ποιός από τους αναγνωρισμένους σε κάθε κράτος μέλος φορείς επίλυσης διαφορών που αναφέρονται στην πλατφόρμα επιθυμούν να αναλάβει την εξωδικαστική επίλυση της καταναλωτικής διαφοράς τους. Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα λειτουργεί ως διαδραστική πύλη εισόδου, με απλές φιλικές προς τη χρήστη διαδικασίες και είναι προσπελάσιμη, δωρεάν, σε όλες τις επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες.
 
Η ΗΕΔ συνδέεται απευθείας με τους αναγνωρισμένους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) κάθε χώρας, που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της Οδηγίας 2013/11/ΕΕ και οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των καταγγελιών και τη φιλική επίλυση της διαφοράς εντός 90 ημερών από την παραλαβή του πλήρους φακέλου από τον φορέα εναλλακτικής επίλυσης, κατόπιν σχετικής διαβίβασης από την πλατφόρμα.
 
Οι προμηθευτές που συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών γνωστοποιούν μέσα από τους διαδικτυακούς τόπους τους τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την πλατφόρμα ΗΕΔ κατά τρόπο ευπρόσιτο για τους καταναλωτές, καθώς και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, ενώ υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

Στην Ελλάδα, η διαδικασία ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς γίνεται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας έχει ορισθεί ως εθνικό σημείο επαφής της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών τόσο οι καταναλωτές όσο οι έμποροι μπορούν να απευθύνονται  κάθε είδους απορία σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας και την διαδικασία επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών στα τηλέφωνα 210-6460284 Fax: 210-6460784 και στο email: info@eccgreece.gr
 
Η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών για όλους τους εμπορικούς κλάδους γίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

 http://www.sofokleous10.gr/2012-07-24-09-28-23/372317-%CF%80%CF%8E%CF%82-%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD