Πως αμείβεται η ημέρα του Αγίου Πνεύματος

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014), είναι
γενικά για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εργάσιμη μέρα και όχι
εξαιρέσιμη γιορτή, εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με Διάταγμα,
Υπουργική Απόφαση, Κανονισμό, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κ.λπ., ή
κατ’ έθιμο.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τους κλάδους που καλύπτει η ΟΙΥΕ, η
εορτή του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία, σύμφωνα με ειδικές
διατάξεις των οικείων συλλογικών συμβάσεων ή άλλων αποφάσεων, για
τους εργαζόμενους σε :
• Βιβλιοπωλεία – βιβλιοχαρτοπωλεία
• Ναυτικά πρακτορεία
• Τουριστικά γραφεία
• Θυρωρεία
Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις συμβάσεις αυτές, έχουν το
δικαίωμα να μην εργασθούν την ημέρα αυτή λαμβάνοντες οι μεν
αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το ημερομίσθιο τους κανονικά, οι δε
αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, ολόκληρο το μισθό τους επίσης
κανονικά, χωρίς καμία περικοπή.
Εφόσον όμως, οι μισθωτοί αυτοί για οιοδήποτε λόγο εργασθούν
κατά την ημέρα αυτή, δικαιούνται εκτός των ημερήσιων αποδοχών τους
και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται επί του νομίμου ημερομισθίου
τους.