Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης

Από το Εθνικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση των νέων

Η Δράση αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης των σπουδαστών των ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που συμβάλλουν στη δημιουργία επιτυχών διασυνδέσεων της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας. Στόχος είναι να αφομοιωθούν και να συμπληρωθούν οι θεωρητικές γνώσεις και τα εργαστηριακά μαθήματα με την εκπαίδευση στους ίδιους τους δυνητικούς χώρους εργασίας και να  προσαρμοστούν οι γνώσεις των σπουδαστών στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.

Τα προγράμματα αποβλέπουν την βελτίωση των διαδικασιών ένταξης στην αγορά εργασίας με την ενίσχυση των ικανοτήτων των αποφοίτων με την ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγκαίων για την επαγγελματική τους ένταξη καθώς και την αύξηση της απασχόλησης μετά την ολοκλήρωση των σπουδών.

2.  Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Σπουδαστές Δημοσιών και Ιδιωτικών ΙΕΚ και άλλων φορέων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους σπουδαστές των ΙΕΚ
  • Σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με αγορά εργασίας

Δείκτες παρακολούθησης

9.180 επωφελούμενοι σπουδαστές σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

3.  Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

8.699.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

4. Χρονικός Προγραμματισμός

Έναρξη και λήξη της προτεινόμενης δράσης

Η Δράση υλοποιείται από 1/12/2012 μέχρι 2015 

 

5.  Διοικητικά Στοιχεία

Προτεινόμενος Δικαιούχος

Η δράση υλοποιείται από Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Οργανωτικές ρυθμίσεις

Όλες οι απαιτούμενες οργανωτικές ρυθμίσεις και ενέργειες ωρίμανσης έχουν ολοκληρωθεί και η Δράση ήδη υλοποιείται.