Πρόγραμμα “Επιχειρηματική Ευκαιρία”

Πρόγραμμα “Επιχειρηματική Ευκαιρία”
(100% επιχορήγηση για ίδρυση νέας
επιχείρησης)

Το πρόγραμμα αναμένεται να αφορά
άνεργους/άνεργες από 18 έως 64 ετών που
θέλουν να ιδρύσουν νέες, καινοτόμες
και βιώσιμες επιχειρήσεις.Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο
πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα
πρέπει:

– Να έχουν κάνει έναρξη στη ∆ΟΥ μετά
την ημερομηνία προκήρυξης του
Προγράμματος

– Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της
Ελληνικής Επικράτειας

– Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία
από τις ακόλουθες επιχειρηματικές
μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης
Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία,
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική
επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση

– Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να
συμμετέχει στην υποβολή μίας
επενδυτικής πρότασης.

– Το επιχειρηματικό τους σχέδιο να
αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που δεν
στηρίζονται από τον Κανονισμό για
Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας – De Minimis
(EK 1407/2013). 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ανήκουν
στους παρακάτω κλάδους:

 Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων

 Εφοδιαστική Αλυσίδα

 Ενέργεια

 Περιβάλλον

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών

 Τουρισμός

 Υγεία

 Υλικά-Κατασκευές

 Πολιτιστική-∆ημιουργική Βιομηχανία

Επιλέξιμες Δαπάνες

 Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία 

 Λειτουργικές δαπάνες (ενοίκια,
λογαριασμοί ΔΕΚΟ, έξοδα προβολής &
διαφήμισης)

 Εξοπλισμός, προμήθεια πρώτων υλών και
ενδιάμεσων προϊόντων, αποσβέσεις
παγίων
 Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομικής,
συμβουλευτικής, λογιστικής
υποστήριξης και σύνταξης και
παρακολούθησης επιχειρηματικού
σχεδίου κλπ)
 Μισθολογικό κόστος για νέα/ες
θέση/εις εργασίας υπό την προϋπόθεση
διατήρησής της/τους μετά το πέρας της
επιχορήγησής της/τους.

Η επιλεξιμότητα των δαπανών δύναται
να αρχίσει από την ημερομηνία
προκήρυξης.

Διάρκεια Επιχορήγησης

Έως 24 μήνες.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης
αναμένεται να είναι από 25.000 έως 40.000
ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης

Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 100%.

Προκαταβολή Επιχορήγησης

Υπάρχει δυνατότητα λήψης
προκαταβολής για το 40% της
επιχορήγησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
είναι 50 εκ ευρώ.