Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ιδιωτικών Επιχειρήσεων για Απασχόληση Σπουδαστών A.Τ.Ε.Ι. – AΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

Ο ΟΑΕΔ δίνει κίνητρο στις επιχειρήσεις και γενικά στους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, τις Τράπεζες και στους Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, να δέχονται σπουδαστές για την πραγματοποίηση της πρακτικής  άσκησης τους,  (ώστε να διευκολύνονται στη διαδικασία άσκησης απαραίτητης για την απόκτηση του πτυχίου τους).

 

Δικαιούχοι  και Ωφελούμενοι

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, οι Τράπεζες και Φορείς που δεν  υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα   θα   απευθύνονται   στις  Υπηρεσίες  (ΚΠΑ 2) του  ΟΑΕΔ όπου ανήκει η επιχείρηση ή το υποκατάστημα της επιχείρησης  στο οποίο θα ασκηθεί ο σπουδαστής. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι  πρωτότυπα και τα υποβάλλουν μέχρι  έξι μήνες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης του σπουδαστή

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται αναγγελία πρόσληψης στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών  ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ)

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι δικαιούχοι  (εργοδότες) στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ   προκειμένου να επιχορηγηθούν είναι τα εξής: 

 1. Την πρωτότυπη Βεβαίωση Σπουδών του ΤΕΙ ή ΑΣΠΑΙΤΕ  – όπου αναφέρεται ότι  ο σπουδαστής βρίσκεται στο τέλος του θεωρητικού μέρους των σπουδών και είναι σε θέση να πραγματοποιήσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση για την απόκτηση  του πτυχίου του.

 2. Την Eιδική σύμβαση που έχει υπογραφεί και από τα τρία μέρη (ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ – ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ)  την οποία χορηγεί το ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ.                                                                                             

 3. Υπεύθυνη Δήλωση Εργοδότη για Πρακτική ΄Ασκηση Σπουδαστών ΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ που χορηγεί η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ και συμπληρώνεται με τα στοιχεία των δικαιούχων (επιχειρήσεων κλπ) και του σπουδαστή (μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης). 

 4. Α.Π.Δ. (αναλυτική Περιοδική δήλωση) εξαμήνου με αποδεικτικό κατάθεσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει τον πρακτικά ασκούμενο κατά επαγγελματικού κινδύνου στην 12 ασφαλιστική κλάση για 1%  και  με πακέτο κάλυψης ΙΚΑ 210. 

 5. Βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου.

 6. Οι εταιρείες ΕΠΕ & Α.Ε  χρειάζεται να προσκομίζουν πρόσφατη φωτοτυπία του ΦΕΚ  που αφορά στην εκπροσώπήση και τη διάρκειά της. Επίσης οι ΑΕ χρειάζεται να προσκομίζουν και φωτοτυπία του καταστατικού τους.

 7. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/96, με τα στοιχεία του εκπροσώπου της επιχείρησης που θα δηλώνει τα εξής:

  α) το Α.Φ.Μ  της επιχείρησης,

  β) το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού για να πιστώσει ο ΟΑΕΔ το ποσό της επιχορήγησης, και

  γ) ότι αποδέχεται τη προμήθεια της τράπεζας να χρεωθεί στον προαναφερόμενο λογαριασμό. η παραπάνω θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της επιχείρησης και θα σφραγίζεται με την σφραγίδα της επιχείρησης

 8. Αθεώρητο Τιμολόγιο επιχορηγήσεων (παρ. 3 του άρθρου 6 Ν. 4093/2012), Φορολογική Ενημερότητα για είσπραξη ποσού  άνω του 1467.36  Ευρώ και  Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα για είσπραξη ποσού άνω των 2.934,70 Ευρώ.

Ποσό επιχορήγησης

Οι επιχειρήσεις ή οι  εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε μήνα στον σπουδαστή  το 80% του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (ΕΣΣΕ) που ισχύει κάθε φορά. Κατόπιν οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις) επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ το 50% του συνολικού ποσού που κατέβαλαν.

Επισημαίνεται ότι από 14.2.2012 το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται i. στο ποσό των 26,18 Ευρώ  για  άτομα άνω των 25 ετών  π.χ 26,18Χ80%=20,94Χ25= 523,5 Ευρώ και ii. στο ποσό των 22,82 ευρώ για νέους κάτω των 25 ετών π.χ. 22,82Χ80%=18,26 Χ25= 456,5 ευρώ.

Εξαιρέσεις επιχορήγησης

 1. Ο ΟΑΕΔ δεν επιχορηγεί επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, Τράπεζες και  Φορείς, Οργανισμούς ή Υπηρεσίες που δεν υπάγονται στο Δημόσιο Τομέα, που έχουν δεχθεί ασκούμενους για τους οποίους επιχορηγούνται από οποιοδήποτε άλλο συγχρηματοδοτούμενο ή μη πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης,

 2. Ο ΟΑΕΔ δεν επιχορηγεί επιχειρήσεις ή εργοδότες του Ιδιωτικού Τομέα, κλπ για ασκούμενους οι όποιοι έχουν απασχοληθεί σε αυτές κατά το παρελθόν,

 3. Δεν επιχορηγεί Φορείς και Οργανισμούς που εντάσσονται στο Δημόσιο Τομέα. Στην περίπτωση αυτή οι σπουδαστές που ασκούνται πρακτικά  σε Υπηρεσίες του Δημοσίου αμείβονται με  το ποσό των 176,08 Ευρώ  από τον προϋπολογισμό του εκάστοτε Φορέα.

 

Νομοθετικό πλαίσιο

α) Ν. 1351/83, η 30317/14.2.86 ΚΥΑ Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 116Β/19.2.86) η Απόφαση 31324/5.6.86  (ΦΕΚ 431Β/30.6.86).

β)  Η Ε5/1797/20.3.86 ΚΥΑ Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 183/τ.β’/14.4.86) η Απόφαση με αριθμ. Ε5/4825/16.6.86 (ΦΕΚ 53τ.β’/16.7.86) ΚΥΑ, το Π.Δ. 174/85, το Π.Δ. 483/84, εγκύκλιος της Δ/νσης Απασχόλησης με αριθμ. πρωτ. 94200/1986

Είσαι Αυτοαπασχολούμενος / Εργαζόμενος και επιθυμείς την επαγγελματική σου εξέλιξη;

 

Μάθε για τη Δράση «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους» που υλοποιεί

η Ένωση Φορέων

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ

στο πλαίσιο του Ε.Π.  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013». 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 5,6) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ υλοποιεί τα παρακάτω επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων:

 

 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

40

ΑΤΤΙΚΗ

60

 

 

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

 

20

ΚΡΗΤΗΣ

40

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ

80

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ

60

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ

20

 

(Τα σεμινάρια προβλέπεται να υλοποιηθούν σε όλους τους νομούς των ανωτέρω περιφερειών)

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται με 5€ (μεικτά) ανά ώρα.

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

1.  Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης

2.  Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία

3.  Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων

4.  Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – “Business to Business”

5.  Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων

6.  Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση

7.  Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)

8.  Γενική Οικονομική Εκπαίδευση

9.  Οργανωτικές Ικανότητες

10.  Ικανότητα επικοινωνίας

11.  Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Ωφελούμενοι:Αυτοαπασχολούμενοι (0-3 άτομα προσωπικό) και Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

Χρόνος και Διάρκεια διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης:Έναρξη: Δεκέμβριος 2012 –

Λήξη: Σεπτέμβριος 2014, Διάρκεια: 40 ώρες (πρωινές ή απογευματινές ώρες)

Τόπος Υλοποίησης:Στις έντεκα περιφέρειες της χώρας (βλ. πίνακα παραπάνω)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Υποβολή αιτήσεων: από 26/11/2012

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:Ηλεκτρονικά, fax ή στις δομές των μελών της Ένωσης

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής:Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες στα μέλη της Ένωσης (από 23/11/12):

1.  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: http://www.imegsevee.gr, http://www.kekgsevee.gr, τηλ.  210 8544666

2.  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ: http://www.inegsee.gr, τηλ. 210 – 3327714, 210 – 3327780, email: elenik@inegsee.gr,

fax: 210-3327785

3.  ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ – ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ: http://www.esee.gr, τηλ. 210 – 3259170

4.  Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.: https://www.iekemtee.gr, τηλ.  2118001644

– See more at: http://www.inegsee.gr/programmata-katartisis/epidotoymena-programmata-ergazomenon/829-programma-katartisisepanakatartisis-gia-aytoapascholoymenoys-kai-ergazomenoys-se-epicheiriseis-se-oloys-toys-kladoys-tis-oikonomias-me-stocho-tin-beltiosi-tis-antagonistikotitas-toys-ekseliksi.html#sthash.s7XL31sH.dpuf

Είσαι Αυτοαπασχολούμενος / Εργαζόμενος και επιθυμείς την επαγγελματική σου εξέλιξη;

 

Μάθε για τη Δράση «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους» που υλοποιεί

η Ένωση Φορέων

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ

στο πλαίσιο του Ε.Π.  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013». 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 5,6) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ υλοποιεί τα παρακάτω επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων:

 

 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

40

ΑΤΤΙΚΗ

60

 

 

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

 

20

ΚΡΗΤΗΣ

40

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ

80

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ

60

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ

20

 

(Τα σεμινάρια προβλέπεται να υλοποιηθούν σε όλους τους νομούς των ανωτέρω περιφερειών)

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται με 5€ (μεικτά) ανά ώρα.

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

1.  Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης

2.  Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία

3.  Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων

4.  Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – “Business to Business”

5.  Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων

6.  Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση

7.  Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)

8.  Γενική Οικονομική Εκπαίδευση

9.  Οργανωτικές Ικανότητες

10.  Ικανότητα επικοινωνίας

11.  Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Ωφελούμενοι:Αυτοαπασχολούμενοι (0-3 άτομα προσωπικό) και Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

Χρόνος και Διάρκεια διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης:Έναρξη: Δεκέμβριος 2012 –

Λήξη: Σεπτέμβριος 2014, Διάρκεια: 40 ώρες (πρωινές ή απογευματινές ώρες)

Τόπος Υλοποίησης:Στις έντεκα περιφέρειες της χώρας (βλ. πίνακα παραπάνω)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Υποβολή αιτήσεων: από 26/11/2012

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:Ηλεκτρονικά, fax ή στις δομές των μελών της Ένωσης

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής:Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες στα μέλη της Ένωσης (από 23/11/12):

1.  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: http://www.imegsevee.gr, http://www.kekgsevee.gr, τηλ.  210 8544666

2.  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ: http://www.inegsee.gr, τηλ. 210 – 3327714, 210 – 3327780, email: elenik@inegsee.gr,

fax: 210-3327785

3.  ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ – ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ: http://www.esee.gr, τηλ. 210 – 3259170

4.  Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.: https://www.iekemtee.gr, τηλ.  2118001644

– See more at: http://www.inegsee.gr/programmata-katartisis/epidotoymena-programmata-ergazomenon/829-programma-katartisisepanakatartisis-gia-aytoapascholoymenoys-kai-ergazomenoys-se-epicheiriseis-se-oloys-toys-kladoys-tis-oikonomias-me-stocho-tin-beltiosi-tis-antagonistikotitas-toys-ekseliksi.html#sthash.s7XL31sH.dpuf

Είσαι Αυτοαπασχολούμενος / Εργαζόμενος και επιθυμείς την επαγγελματική σου εξέλιξη;

 

Μάθε για τη Δράση «Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους» που υλοποιεί

η Ένωση Φορέων

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ

στο πλαίσιο του Ε.Π.  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013». 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξων «Πρόγραμμα Κατάρτισης/Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακές Εξόδου, στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» (Θεματικοί Άξονες Προτεραιότητας 5,6) το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ υλοποιεί τα παρακάτω επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων:

 

 

8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ

40

ΑΤΤΙΚΗ

60

 

 

 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

 

 

 

20

ΚΡΗΤΗΣ

40

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ

80

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ

60

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ

20

 

(Τα σεμινάρια προβλέπεται να υλοποιηθούν σε όλους τους νομούς των ανωτέρω περιφερειών)

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και θα επιδοτείται με 5€ (μεικτά) ανά ώρα.

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης:

1.  Έξοδος από την κρίση: Τεχνικές παρέμβασης στη λειτουργία της επιχείρησης και αντιμετώπιση της κρίσης και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας – Η λειτουργία της επιχείρησης στο περιβάλλον της Οικονομικής Κρίσης

2.  Έξοδος από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία

3.  Έξοδος από την κρίση: Κλαδικοί σχηματισμοί – Συστάδες Επιχειρήσεων

4.  Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – “Business to Business”

5.  Οργάνωση και λειτουργία μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης – Υποχρεώσεις έναντι Δημοσίων Φορέων / Οργανισμών και Τρίτων

6.  Διερεύνηση εναλλακτικών προμηθευτών, έξυπνες αγορές και διαπραγμάτευση

7.  Εφοδιαστική διαχείριση (logistics management)

8.  Γενική Οικονομική Εκπαίδευση

9.  Οργανωτικές Ικανότητες

10.  Ικανότητα επικοινωνίας

11.  Ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο εργασίας

Ωφελούμενοι:Αυτοαπασχολούμενοι (0-3 άτομα προσωπικό) και Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

Χρόνος και Διάρκεια διενέργειας των προγραμμάτων κατάρτισης:Έναρξη: Δεκέμβριος 2012 –

Λήξη: Σεπτέμβριος 2014, Διάρκεια: 40 ώρες (πρωινές ή απογευματινές ώρες)

Τόπος Υλοποίησης:Στις έντεκα περιφέρειες της χώρας (βλ. πίνακα παραπάνω)

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: Υποβολή αιτήσεων: από 26/11/2012

Τρόπος υποβολής αιτήσεων:Ηλεκτρονικά, fax ή στις δομές των μελών της Ένωσης

Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής:Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες στα μέλη της Ένωσης (από 23/11/12):

1.  ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ- ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ: http://www.imegsevee.gr, http://www.kekgsevee.gr, τηλ.  210 8544666

2.  ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ: http://www.inegsee.gr, τηλ. 210 – 3327714, 210 – 3327780, email: elenik@inegsee.gr,

fax: 210-3327785

3.  ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ – ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ: http://www.esee.gr, τηλ. 210 – 3259170

4.  Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. Α.Ε.: https://www.iekemtee.gr, τηλ.  2118001644

– See more at: http://www.inegsee.gr/programmata-katartisis/epidotoymena-programmata-ergazomenon/829-programma-katartisisepanakatartisis-gia-aytoapascholoymenoys-kai-ergazomenoys-se-epicheiriseis-se-oloys-toys-kladoys-tis-oikonomias-me-stocho-tin-beltiosi-tis-antagonistikotitas-toys-ekseliksi.html#sthash.s7XL31sH.dpuf