Προγράμματα στήριξης του μελισσοκομικού τομέα 2014- 2016, ύψους 17 εκατ. ευρώ

Υπεγράφη η ΚΥΑ για τα προγράμματα στήριξης του μελισσοκομικού τομέα 2014- 2016, ύψους 17 εκατ. ευρώ

Υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, με την οποία καθορίζεται το γενικό πλαίσιο εφαρμογής, η συνολική προβλεπόμενη δαπάνη και η προβλεπόμενη δαπάνη ανά επιμέρους δράση, για την υλοποίηση του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2014 – 2016.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε εφαρμογή των άρθρων 105 – 110 του Καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου και του Καν. (ΕΚ) 917/2004 της Επιτροπής.

Η περίοδος εφαρμογής του προγράμματος είναι από την 1η Σεπτεμβρίου του 2013 έως και τις 31 Αυγούστου του 2016, ενώ το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται στο ποσό των 17 εκατ. ευρώ.

Οι επί μέρους δράσεις που προβλέπονται με τα αντίστοιχα ποσά χρηματοδότησης, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, είναι:

Ενέργειες και
επιμέρους Δράσεις Δαπάνη ανά έτος (€) Συνολική δαπάνη τριετίας
(€)
2014 2015 2016
Μέτρο Ι : Τεχνική βοήθεια προς τους μελισσοκόμους και τις ομάδες μελισσοκόμων
1.1 Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας 1.200.000 1.200.000 1.200.000 3.600.000
1.2 Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας – Melinet 5.000 5.000 5.000 15.000
1.3 Εκπαιδεύσεις, Έντυπα 100.000 100.000 100.000 300.000
1.4 Στήριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της κυψέλης 60.000 60.000 60.000 180.000
Σύνολο δαπάνης μέτρου: 1.365.000 1.365.000 1.365.000 4.095.000
Μέτρο ΙΙΙ : Εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας
3.1 Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων 1.340.000 1.340.000 1.355.000 4.035.000
3.2 Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας 2.665.000 2.665.000 2.700.000 8.030.000
Σύνολο δαπάνης μέτρου: 4.005.000 4.005.000 4.055.000 12.065.000
Μέτρο IV: Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων μελιού
4.1 Αναλύσεις μελιού 200.000 200.000 200.000 600.000
4.2 Στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού 20.000 20.000 20.000 60.000
Σύνολο δαπάνης μέτρου: 220.000 220.000 220.000 660.000
Μέτρο VI: Εφαρμοσμένη Έρευνα
6.1 Εφαρμοσμένη Έρευνα 60.000 60.000 60.000 180.000
Σύνολο δαπάνης μέτρου: 60.000 60.000 60.000 180.000

ΣΥΝΟΛΟ: 5.650.000 5.650.000 5.700.000 17.000.000

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, με αφορμή τη δημοσίευση της ΚΥΑ και την έναρξη υλοποίησης του μελισσοκομικού προγράμματος 2014 – 2016, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Το ΥπΑΑΤ δίνει ιδιαίτερη σημασία στη στήριξη και προώθηση της μελισσοκομίας, η οποία μπορεί να συνεισφέρει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας του τόπου μας. Το μέλι είναι ένα σημαντικό προϊόν για τη χώρα, ένα προϊόν εθνικής εμβέλειας, υψηλής διατροφικής αξίας, που συμβολίζει την ποιότητα και την αειφορία. Ο τομέας έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αν ληφθεί υπόψη ότι η Ε.Ε καλύπτει από την εγχώρια παραγωγή μόλις το 40% των αναγκών της. Με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί άλλη μια πηγή απασχόλησης και εισοδήματος προερχομένη από τον πρωτογενή τομέα.
Η εξωστρέφεια του κλάδου της μελισσοκομίας και η εμπορική αξιοποίηση της μεγάλης ποικιλίας των παραγόμενων μελιών διαφόρων τύπων και βοτανικής προέλευσης, με τα ιδιαίτερα ποιοτικά γνωρίσματα, αποτέλεσμα της έντονης βιοποικιλότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική φύση, αλλά και η πιθανή ανάπτυξη μεθόδων εκμετάλλευσης όλων των μελισσοκομικών προϊόντων με βιώσιμο τρόπο, με γνώμονα την ορθολογική ανάπτυξη του τομέα, είναι στους άμεσους σχεδιασμούς maw και αποτελεί μια από τις βασικές μας προτεραιότητες.
Για το σκοπό αυτό αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που μας δίνει η Ε.Ε., τόσο μέσω των Μελισσοκομικών Προγραμμάτων, όσο και μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης».