Με απόφαση του Υπουργού οι προϊστάμενοι των Εφοριών

Και με τρίμηνους στόχους, όπως καθορίζει το σχέδιο νόμου:

Με την προτεινόμενη  ρύθμιση της υποπαραγράφου α’ της παραγράφου 3 τροποποιείται η  προβλεπόμενη με τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 21 ν. 4002/2011 (Α’ 180/22-08-2011) ειδική διαδικασία τοποθέτησης και λήξης της θητείας των προϊσταμένων των αναφερόμενων στη διάταξη αυτή οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών απέβλεπε στην παροχή ευελιξίας στη Διοίκηση κατά την τοποθέτηση και αντικατάσταση των υπευθύνων προϊσταμένων στις ελεγκτικές οργανικές μονάδες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό οικονομικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, προβλέφθηκε συγκεκριμένα, κατ’απόκλιση από τις γενικές διατάξεις, η τοποθέτηση και η λήξη θητείας των ανωτέρω προϊσταμένων με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ενός έτους που μπορεί να ανανεώνεται μια ή περισσότερες φορές ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, με όμοια απόφαση και κύριο κριτήριο την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί. Με την ίδια διάταξη προστέθηκε ότι με την απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι για κάθε οργανική μονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά τρίμηνο.

Όπως αποδεικνύεται όμως στην πράξη, η ανωτέρω διάταξη παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες εφαρμογής, με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η επίτευξη του σκοπού της. Ειδικότερα, οι υπουργικές αποφάσεις τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων που έχουν ήδη εκδοθεί προβλέπουν ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους σε ετήσια και όχι τριμηνιαία βάση. Δεν καθορίζονται με τον τρόπο αυτό τα κριτήρια στη βάση των οποίων ελέγχεται ανά τρίμηνο (όπως απαιτεί το άρθρο 55 παρ. 21 ν. 4002/2011) η επίτευξη ποσοτικών και ποιοτικών στόχων για κάθε οργανική μονάδα. Περαιτέρω, ενόψει του ότι ως κύριο κριτήριο πρόωρης διακοπής της θητείας ορίζεται από την ίδια διάταξη η επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί, δεν υφίσταται ασφάλεια δικαίου ως προς τις προϋποθέσεις εφαρμογής της νομοθετικά προβλεπόμενης δυνατότητας πρόωρης λήξης της θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Ωστόσο, η ανάγκη άμεσης εφαρμογής του ανά τρίμηνο ελέγχου της επίτευξης των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και της δυνατότητας αντικατάστασης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που δεν εκπληρώνουν τους στόχους αυτούς είναι επιτακτική ενόψει των εξαιρετικών δημοσιονομικών συνθηκών τις οποίες διέρχεται η χώρα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, καθίσταται αναγκαία η λήξη της θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που έχουν τοποθετηθεί κατ’εφαρμογή του άρθρου 55 παρ. 21 ν. 4002/2011. Στην προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται επίσης ρητά ότι η απόφαση τοποθέτησης προϊσταμένων καθορίζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για κάθε οργανική μονάδα ανά τρίμηνο, ενώ επίσης η επίτευξη των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ελέγχεται ανά τρίμηνο και, κατά συνέπεια, η απόφαση πρόωρης λήξης της θητείας προϊσταμένων λαμβάνεται με κύριο κριτήριο την επίτευξη των τριμηνιαίων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της οργανικής μονάδας. Προβλέπεται δηλαδή το ίδιο χρονικό πλαίσιο (τρίμηνο) ως προς τους τιθέμενους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, τον έλεγχο της τήρησής τους και τη δυνατότητα πρόωρης λήξης της θητείας των προϊσταμένων οργανικών μονάδων με κύριο κριτήριο τη μη επίτευξη των τεθέντων τριμηνιαίων στόχων. Προκειμένου να εξασφαλισθεί η εναλλαγή των προσώπων που υπηρετούν σε κρίσιμες θέσεις της φορολογικής διοίκησης σε τακτά χρονικά διαστήματα προβλέπεται ακόμη ότι η ετήσια θητεία των προϊσταμένων οργανικών μονάδων που τοποθετούνται σύμφωνα με την παραγράφου 21 του άρθρου 55 ν. 4002/2011 μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο φορές – κατά συνέπεια, η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία.

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της υποπαραγράφου β’ της παραγράφου 3 αναδιατυπώνεται το άρθρο 4 παρ. 3 ν. 3943/2011 (Α’ 66), προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία επιλογής των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους από την προβλεπόμενη στο άρθρο 16 του ίδιου νόμου Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού κατόπιν συνέντευξης. Προβλέπεται ιδίως η απλούστευση της διαδικασίας για την επιλογή υπαλλήλων με τουλάχιστον διετή προηγούμενη εμπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα, καθώς και η αξιολόγησή τους σε τριμηνιαία βάση.

Κατά τα λοιπά, ως προς τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκα­στικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους, την ενδεχόμενη πρόβλεψη ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, καθώς και συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αυτών για την επιλογή, τις προϋποθέσεις, τον τρόπο και τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικά με την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψήφιων Ελεγκτών εξακολουθεί να ισχύει η εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ. 6 του ίδιου νόμου για τη ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων με κοινή υπουργική απόφαση.