Οι προοπτικές το 2013

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού:

2012 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο -6,5%. Λαμβάνοντας υπόψη το «carry-over» από την υψηλότερη του αναμενομένου ύφεση το 2012, τα δημοσιονομικά μέτρα του αναθεω-ρημένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, και αγνοώντας μέτρα και πρωτοβουλίες που προγραμματίζει η Κυβέρνηση Εθνικής Ευθύνης, με την απαραίτητη συμ-βολή των εταίρων, για την ανάκαμψη της Οικονομίας, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται στο -3,8% για το 2013.
Η μείωση αναμένεται να προέλθει από την εγχώρια ζήτηση, η συμβολή της οποίας προβλέπε-ται στις -6,1 εκατοστιαίες μονάδες, με την ιδιωτική κατανάλωση να μειώνεται κατά 5,9%, τη δημόσια κατανάλωση κατά 7,2% και τις επενδύσεις κατά 3,7%. Αντίθετα, η συμβολή του ε-ξωτερικού τομέα αναμένεται θετική (συμβολή 2,1 εκατοστιαίες μονάδες στη μεταβολή του ΑΕΠ), με τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών να προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 2,5% και τις εισαγωγές να μειώνονται κατά 5,3%.
Το ποσοστό ανεργίας, χωρίς την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών που σχεδιάζει η Κυ-βέρνηση για την επανεκκίνηση της οικονομίας, εκτιμάται να αυξηθεί περαιτέρω το 2013, και να διαμορφωθεί στο 24,7% του εργατικού δυναμικού, κυρίως λόγω της κάμψης της οικονο-μικής δραστηριότητας που θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση της απασχόλησης κατά 3,0%.
Τέλος, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σημαντικά το 2013, επηρεαζόμενος κυρίως από τη χαμηλή εγχώρια ζήτηση και τις διαρθρωτικές αλλαγές που βελτιώνουν τη λειτουργία των αγορών. Η μεταβολή του εναρμονισμένου ΔΤΚ το 2013 εκτιμάται στο 0,7%.