Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης

Το σημερινό παραγωγικό μοντέλο δίνει έμφαση στην παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και στη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Μέσω των δράσεων ενίσχυσης του ερευνητικού ανθρώπινου δυναμικού θα επιδιωχθεί η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων για την έρευνα και η απόκτηση πολύτιμων ερευνητικών εμπειριών από τους/τις εμπλεκόμενους/-ες ερευνητές/τριες, έτσι ώστε αυτοί-ές να συμβάλλουν στην επιστημονική πρόοδο, την ανταγωνιστικότητα, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Κύριος στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και η πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για ερευνητικές δραστηριότητες από επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας.

Το υπό πρόσληψη προσωπικό, ερευνητές και τεχνικοί, δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί σε κάποια επιχείρηση τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης.

 

2.  Στοχοθεσία

Ομάδα – στόχος

Άνεργοι ερευνητές και τεχνικό προσωπικό (απόφοιτοι πανεπιστημίων ή ΤΕΙ)

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Προώθηση στην απασχόληση ανέργων ερευνητών και τεχνικού προσωπικού.

Δείκτες παρακολούθησης

500 ωφελούμενοι  

3.   Οικονομικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός:

11.000.000 €

Ανάλυση και Τεκμηρίωση Προϋπολογισμού

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος θα καλύπτει το 70% του συνολικού μισθολογικού κόστους των ανέργων που θα προσλαμβάνονται, ενώ το υπόλοιπο 30% του κόστους θα καλύπτεται από την ιδιωτική επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα δύναται να προσλαμβάνει το μέγιστο έως δύο (2) ερευνητές/προσωπικό.

Πηγές Χρηματοδότησης:

Η δράση χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και έχει ενταχθεί στο Θεματικό Άξονα 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και στον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 66.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από 18 έως 36 μήνες, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών του προγράμματος ορίζεται η 30η Ιουνίου 2015.