Πρώτη Δάσωση Γαιών

Μειώνονται από 250 στα 70 τα δέντρα ανά στρέμμα στις δασωμένες εκτάσεις
· Για πρώτη φορά προβλέπονται αραιώσεις και κλαδεύσεις δέντρων στο πρόγραμμα
· Υποχρεωτική η παρουσία δικαιούχου κατά τον έλεγχο

Την αντιμετώπιση προβλημάτων στο πρόγραμμα πρώτης δάσωσης γαιών συζήτησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο Ειδικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΚΑ κ. Γιώργος Αμοργιανιώτης με τον πρόεδρο του Συλλόγου Καλλιεργητών Ψευδακακίας «Το Περιβάλλον» κ. Πολύβιο Μπλέτσα και μέλη του ΔΣ.

Καθώς από την εφαρμογή της ισχύουσας ΚΥΑ στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη Δάσωση Γαιών», προέκυψαν δυσχέρειες ως προς τις καλλιεργητικές φροντίδες στις δασωμένες εκτάσεις, στη νέα ΚΥΑ θα υπάρξουν τροποποιήσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι:

1. Ο ελάχιστος αριθμός των δέντρων στο τέλος της περιόδου δέσμευσης μειώνεται στα 70 δέντρα ανά στρέμμα για τις φυτείες, στις οποίες προβλεπόταν η φύτευση με 160 έως 250 ανά στρέμμα, καθώς η μεγάλη πυκνότητα φύτευσης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα εμπόδιζε τη φυσιολογική ανάπτυξη των δέντρων.
2. Ομοίως, για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοιπών ειδών, για τις οποίες προβλεπόταν φύτευση με 28 δέντρα το στρέμμα, ο ελάχιστος αριθμός δέντρων στο τέλος της περιόδου δέσμευσης μειώνεται στα 20 ανά στρέμμα.
3. Οι δικαιούχοι, εφόσον οι φυτείες τους έχουν υπερβεί το 7ο έτος της ηλικίας τους και βρίσκονται σε καλή κατάσταση, μπορούν να προβαίνουν σταδιακά στις κατάλληλες καλλιεργητικές δασοκομικές επεμβάσεις (π.χ. αραιώσεις και κλαδεύσεις) εφόσον:
α) δεν μειώνεται η δασωμένη έκταση και
β) η ηλικία των δέντρων ισούται με τα έτη δέσμευσης.
Οι επεμβάσεις αυτές, εγκρίνονται από την οικεία Δασική Υπηρεσία ύστερα από αίτημα του δικαιούχου για σχετική άδεια.
4. Η αρμόδια Δασική Υπηρεσία για τη χορήγηση της σχετικής αδείας θα εξετάζει πλέον, παρουσία του δικαιούχου, την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του αιτήματος από δασοπονική άποψη και ανάλογα με τον χρόνο στον οποίο βρίσκεται η φυτεία, το είδος και το μέσο ύψος των δασικών δένδρων, καθώς και την ποιότητα του τόπου, θα προσδιορίζει τον ελάχιστο αριθμό των δέντρων ανά στρέμμα κατ’ έτος ή κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των δασοκομικών χειρισμών.