Σε προδιαβούλευση νέο σύστημα μόνιμης εθελοντικής κινητικότητας στο Δημόσιο

Κίνητρα αλλά και διευκολύνσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, προκειμένου να συμμετέχουν στο υπό κατάρτιση νέο σύστημα μόνιμης εθελοντικής κινητικότητας στο Δημόσιο, προτείνει το προσχέδιο που τέθηκε σε προδιαβούλευση από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μεταξύ άλλων προτείνονται μισθολογικά και βαθμολογικά κίνητρα για όσους επιλέξουν να καλύψουν θέσεις σε παραμεθόριες περιοχές ή νησιά, για τις οποίες υπάρχει «χαμηλή ζήτηση», ενώ οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι θα έχουν και «μπόνους» μορίων σε διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων.

Περαιτέρω προτείνεται η διεύρυνση των μετατάξεων και αποσπάσεων (σ.σ. επί της ουσίας, διά αυτών γίνεται η κινητικότητα) για υπαλλήλους ίδιου ή αντίστοιχου κλάδου αλλά και η επέκταση της δυνατότητας συνυπηρέτησης συζύγων –εκτός Αθήνας– εφόσον, βεβαίως, υπάρχουν κενές θέσεις στην περιοχή που υπηρετεί ο ένας εξ αυτών. Δεν αποκλείεται, πάντως, να διευρυνθούν τα κίνητρα και οι διευκολύνσεις, καθώς, όπως επισημαίνεται και στο προσχέδιο, είναι «σημαντική η προώθηση μιας θετικής αντίληψης των υπαλλήλων έναντι της κινητικότητας».

Το προσχέδιο για την κινητικότητα είναι το πρώτο που τίθεται σε προδιαβούλευση στον ιστότοπο opengov, ενώ το ίδιο θα συμβαίνει εφεξής με όλα τα υπό κατάρτιση νομοσχέδια. Στόχος είναι η συλλογή παρατηρήσεων, προτάσεων και σχολίων πριν από την έναρξη της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, προκειμένου ο νομοθέτης να έχει, κατά το δυνατόν, πληρέστερη «εικόνα» των αναγκών. Εν συνεχεία, το νομοσχέδιο θα τίθεται σε διαβούλευση και θα ακολουθείται η καθιερωμένη διαδικασία. Αρχικά, η κινητικότητα θα αφορά μόνο θέσεις υπαλλήλων, ωστόσο προτείνεται η σταδιακή επέκτασή της και για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσχέδιο, η κινητικότητα πρακτικά θα διεξάγεται σε τρεις περιόδους ανά έτος – π.χ., τον Φεβρουάριο, τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο.

Ως προς την εφαρμογή της, προτείνεται στο υπουργείο Εσωτερικών να συσταθεί κεντρική υπηρεσία κινητικότητας, η οποία θα συντονίζει την όλη διαδικασία και θα αξιολογεί τα αιτήματα των υπαλλήλων. Παράλληλα, σε κάθε υπουργείο θα συσταθεί υπηρεσία κινητικότητας, η οποία θα διατηρεί επικαιροποιημένο μητρώο των υπηρετούντων υπαλλήλων ανά μονάδα, θα κάνει εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες αλλά και το εργασιακό προφίλ του κάθε υπαλλήλου, ενώ θα γνωμοδοτεί και για τα αιτήματα των υπηρεσιών για κάλυψη θέσεων.

Ολες οι «κενές θέσεις» θα καταγράφονται σε βάση δεδομένων, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι, ενώ κριτήρια για την αποδοχή των αιτήσεων θα είναι τα τυπικά προσόντα, η πείρα και η συνέντευξη.

Οπως επισημαίνεται στο προσχέδιο, απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της κινητικότητας είναι η κατάρτιση οργανογραμμάτων αλλά και η περιγραφή θέσεων εργασίας, προκειμένου να υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τις ανάγκες των υπηρεσιών.

http://eisodima.gr/