Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική Αλυσίδα

1.1       Η δημιουργία του στρατηγικού σχεδίου

 

Είναι σαφής η ανάγκη εκπόνησης μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής για την εφοδιαστική αλυσίδα η οποία να:

 

o   Ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες των εθνικών αναπτυξιακών αναγκών αλλά και των διεθνών μεταφορικών ροών

o   Συνδέει τις ιδιωτικές επιχειρηματικές προτεραιότητες με τις δημόσιες επενδύσεις σε εθνικές υποδομές που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του κλάδου

o   Οριοθετεί τους ρόλους και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων

o   Κατευθύνει αποτελεσματικά τους πόρους της νέας προγραμματική περιόδου

Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε η Μόνιμη Επιτροπή Logisticsμε καταξιωμένα στελέχη της αγοράς των Logistics, του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα και της ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο να αναπτύξουν:

·         Ένα στιβαρό εθνικό σχέδιο στρατηγικής logistics

·         Ένα νόμο πλαίσιο για τα logistics

ΗμόνιμηεπιτροπήLogistics υποστηρίχθηκεαπότηνΠαγκόσμιαΤράπεζαμετημελέτη «Greek Logistics – Unlocking Growth Potential through Regulatory Reform and Complementary Measures» καιτονσύμβουλοlogistics (PLANNING)

Για την ανάπτυξη του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για τα logistics ακολουθήθηκε η top-down προσέγγιση. Με βάση αυτή την προσέγγιση οι προτεινόμενες δράσεις αποσκοπούν στην επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού και αυτός ο σκοπός διατυπώνεται μέσω ενός ξεκάθαρου Οράματος για την ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα του αύριο. Το Όραμα συνεπώς καθοδηγεί την όλη προσέγγιση όσον αφορά τον καθορισμό των αναγκαίων δράσεων.

Ωστόσο, για την top-down μετάβαση από το Όραμα για την εφοδιαστική αλυσίδα στις δράσεις του στρατηγικού σχεδίου για την εφοδιαστική αλυσίδα απαιτείται ένα ακόμα ιεραρχικό επίπεδο που θα συνδέει αποτελεσματικά το Όραμα με τις προτεινόμενες δράσεις.

Το δεύτερο επίπεδο σε αυτήν την top-down προσέγγιση είναι να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι που εφόσον επιτευχθούν θα διασφαλίζουν την επίτευξη του Οράματος. Αυτούς ακριβώς τους στόχους θα κληθεί να καλύψει το στρατηγικό σχέδιο μέσω των δράσεων που θα αναπτυχθούν.

 

 

1.2       Όραμα

 

Το όραμα για την Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα έχει διπλή διάσταση (2 Πυλώνες) :

        I.            Ενδυνάμωση και εκσυγχρονισμός του Συστήματος Εμπορευματικών Μεταφορών και των Logistics της χώρας μας έτσι ώστε ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας να αναπτυχθεί και να βοηθήσει ταυτόχρονα υποστηρικτικά, την ανάπτυξη των υπόλοιπων τομέων της εθνικής οικονομίας (βιομηχανία, εξαγωγές, εμπόριο,  τουρισμός, αγροτική παραγωγή, κα).

      II.            Ανάδειξη της Ελλάδας σε ανταγωνιστικό και ποιοτικό διαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης με στόχο την εκμετάλλευση του διερχόμενου φορτίου και την ανάπτυξη σχετικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (valueaddedservices: αποθήκευση, ανασυσκευασία, assembly, κλπ)

Συνεπώς η Εθνική στρατηγική πρέπει να καλύψει δύο διαστάσεις την:

Α. Την εθνική σύμφωνα με το Ι ανωτέρω.

Β. Την Διεθνή σύμφωνα με το ΙΙ.

 

 

1.3       Στόχοι

·         Ενίσχυση της αποδοτικότητας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας μέσω χαμηλού κόστους και υψηλού customer service

·         Απλοποίηση της Δομής και μείωση των κρίκων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας προς όφελος του τελικού καταναλωτή

·         Διασφάλιση του Sustainability των Ελληνικών Logistics στην αρχή του τρίπτυχου ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής τους απόδοσης

·         Εξωστρέφεια και Διεθνοποίηση των Ελληνικών Logistics

·         Ανάδειξη του Πειραιά ως πόλου ανάπτυξης των Ελληνικών Logistics με added value services

 

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πρέπει να υποστηριχθεί από αξιοποίηση των πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020.  

 

 

 

 

1.4       Δράσεις

 

Η εθνική στρατηγική θα καλυφθεί από ένα ευρύ φάσμα δράσεων που ικανοποιούν τους στόχους που τέθηκαν παραπάνω. Οι σημαντικότεροι άξονες δράσεων του νέου στρατηγικού σχεδιασμού για την ελληνική εφοδιαστική αλυσίδα είναι οι ακόλουθοι:

       1.            Ανάπτυξη ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού Θεσμικού Πλαισίου για τα Logistics

·         Οργανωτικό πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης για τα logistics

Δημιουργία οργανωτικής μονάδας που θα συντονίζει κεντρικά τη δημόσια διοίκηση ως μοναδικό σημείο επαφής για την προώθηση της αποτελεσματικότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας

·         Απλοποίηση & εκσυγχρονισμός διαδικασιών αδειοδότησης εταιρειών logistics – μεταφορών:

Οι νέες διαδικασίες θα υποστηρίζουν την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και την κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

·         Διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων

Απλοποίηση διαδικασιών εκτελωνισμού, μείωση φυσικών ελέγχων των εμπορευμάτων στις πύλες  με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων riskanalysis, επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών εγγράφων, προώθηση του θεσμού του AuthorisedEconomicOperator, πλήρης εκμετάλλευση και marketingτου καθεστώτος 42, κλπ

       2.            Ενίσχυση των επιχειρήσεων για πρωτοβουλίες logistics φιλικές προς το περιβαλλον

Ενίσχυση – παροχή κινήτρων και χρηματοδότηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, προώθηση πρασίνων τεχνολογιών, υποστήριξη πρακτικών που συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και ενισχύουν την περιβαλλοντική απόδοση των logistics. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αειφόρα διανομή εμπορευμάτων στις πόλεις (sustainableurbanlogistics), όπου οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες

 

       3.            Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης και benchmarking στα logistics

Περιλαμβάνει την ανάπτυξη των ακόλουθων οντοτήτων:

·         Διαμόρφωση παρατηρητηρίου εθνικών logistics (δείκτες αποδοτικότητας, εμπορευματικές ροές, τιμές, έρευνα αγορών)

·         Διαμόρφωση παρατηρητηρίου διεθνών logistics για ενίσχυση της εξωστρέφειας – One stop shop πληροφόρησης

 

       4.            Στρατηγική επέκταση του hinterland (ενδοχώρας) του λιμανιού του Πειραιά

·         Στρατηγικές διακρατικές συμφωνίες για την διευκόλυνση των εμπορευματικών ροών κυρίως για το σιδηροδρομικό δίκτυο

·         Αξιοποίηση Θριασίου Πεδίου και ευρύτερης περιοχής Ασπροπύργου για την διευκόλυνση του transit φορτίου και value-added services (warehousing, packaging, assembly)

·         Δημιουργία Think tank/συντονιστικού οργάνου από ενδιαφερόμενα επίλεκτα μέλη

 

 

       5.            Ολοκλήρωση και εκσυγχρονισμός των βασικών δικτύων και υποδομών μεταφορών

Αφορά το βασικό σιδηροδρομικό δίκτυο, τους βασικούς οδικούς άξονες, τη διασύνδεση των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλονίκης με το σιδηροδρομικό και το οδικό δίκτυο και την ανάδειξη του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος ως διαμετακομιστικού κόμβου διεθνούς εμβέλειας.

 

       6.            Ενίσχυση της τεχνογνωσίας και οργάνωσης των επιχειρήσεων στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας

·         Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω προγραμμάτων κατάρτισης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εμπλεκομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα

·         Ενίσχυση δράσεων λειτουργικής ευελιξίας & οργανωτικής καινοτομίας στην εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων

 

       7.            ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ / FUNDING

Ένταξη δράσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας στη ΝΠΠ και αξιοποίηση κονδυλίων από τα 5 ευρωπαϊκά ταμεία χρηματοδότησης

·         Cohesion Fund (Ταμείο Συνοχής)

·         ERDF (European Regional Development Fund)

·         ESF (European Social Fund)

·         EAFRD (European Agricultural Fund for Rural Development )

·         EMFF (European Maritime & Fisheries Fund)