Συγκριτικά στοιχεία για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων

Πριν  και μετά την ‘απελευθέρωση’

 

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ

 

 

Κλιμάκια αμοιβής

Αλλαγή κλιμακίων σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% .

Αμοιβή σε ποσοστό 1% για αξία συναλλαγής μέχρι €380.000

Αμοιβή σε ποσοστό 1% για αξία συναλλαγής μέχρι €120.000

Πάγια δικαιώματα επί των δευτέρων φύλλων των πράξεων €6

Πάγια δικαιώματα επί των δευτέρων φύλλων των πράξεων €5

Πάγια  δικαιώματα επί των αντιγράφων  φύλλων των πράξεων €5 σε τέσσερα (4) ευρώ

Πάγια  δικαιώματα επί των αντιγράφων  φύλλων των πράξεων €4

ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΙ

 

Αγορά άδειας εκμετάλλευσης          

από αυτοκινητιστές που υποχρεωτικά    κατείχαν δίπλωμα οδήγησης ταξί.    

Το κόστος διπλώματος ανερχόταν σε ποσό άνω των 1.000 ευρώ,  ενώ η αγορά της άδειας κόστιζε 180.000 ευρώ και στην εφορία δηλώνονταν ποσό της τάξης των 1.000 -2000 ευρώ.

                                                

Η αγορά άδειας άνοιξε σε όλους, χωρίς την υποχρέωση κατοχής Διπλώματος.

Η άδεια έπεσε στα  100.000 ευρώ και σήμερα πλέον ανέρχεται στο ποσό των 40.000 – 50.000 ευρώ

ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 

Οι άδειες πωλητών λαϊκών αγορών ήταν ισόβιες, περιορισμένου αριθμού, ελεύθερα μεταβιβάσιμες και κληρονομήσιμες.

Οι άδειες πωλητών λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες.

Ανανεώνονται ανά τριετία με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

Αδιαφάνεια στην πιστοποίηση, περιορισμένος αριθμός.

Διαφάνεια στην πιστοποίηση, άρση εμποδίων  εισόδου στο επάγγελμα

ΚΛΑΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

 

Ελάχιστος αριθμός (11) με αποκλειστικές αρμοδιότητες

Κατάργηση του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών, πρόσβαση στο επάγγελμα μέσω εξετάσεων και εγγραφής στο μητρώο του Υπ.Οικονομικών.

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΕΣ

 

Περιορισμένος αριθμός, αδιαφανείς διαδικασίες εισόδου στο επάγγελμα, υψηλό κόστος υπηρεσιών

Αναγγελία έναρξης επαγγέλματος και αυτοδίκαιη εγγραφή στο Μητρώο.

Μείωση κόστους για τις επιχειρήσεις και για τον τελικό καταναλωτή.