Συμβουλευτική και Mentoring σε θέματα Εξωστρέφειας

 

ΠΣΕ: Σύμβουλοι Εξαγωγών, με επιδότηση για 200 δικαιούχους σε όλη τη χώρα

-Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 


Συμβουλευτική και Mentoring σε θέματα Εξωστρέφειας ονομάζεται η Δράση που υλοποιούν από κοινού η ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων), με τους συλλογικούς φορείς της εξωστρέφειας, όπως ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), με στόχο να υποστηρίξουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προτίθενται μελλοντικά να εξάγουν, αλλά και σε υφιστάμενες εξαγωγικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους.

 

Η Δράση είναι συνολικής διάρκειας 22 ωρών και επιδοτείται με 5€ μικτά ανά ώρα για τους συνολικά 200 δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Σκοπός είναι, στο τέλος της συμβουλευτικής, κάθε επιχείρηση να διαθέτει ένα στέλεχος το οποίο όχι μόνο να κατανοεί τα ουσιαστικά ζητήματα των εξαγωγών, αλλά και να τα προσεγγίζει με επαγγελματικό τρόπο.

 

Μετά την ολοκλήρωση της Δράσης, κάθε ωφελούμενος θα έχει αποκτήσει ένα σύνολο βασικών και εξειδικευμένων γνώσεων, ώστε να μπορεί μελλοντικά να διαμορφώνει για την επιχείρηση, την αναγκαία κάθε φορά στρατηγική για κάθε εξαγωγική αγορά – στόχο.

 

Αίτηση συμμετοχής στη Δράση μπορούν να συμπληρώσουν εργαζόμενοι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με προσωπικό κάτω των 250 ατόμων), αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες που στοχεύουν στη διεθνοποίηση των επιχειρήσεών τους.

 

Επιπλέον κριτήρια για την επιλογή των επιχειρήσεων αποτελούν: η δραστηριοποίηση σε εξωστρεφείς κλάδους της οικονομίας, οι βασικές γνώσεις σε θέματα εξωστρέφειας, η απασχόληση σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 10 άτομα προσωπικό και με εξωστρεφή προσανατολισμό, καθώς και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

 

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων καθώς και συγκεκριμένων κριτηρίων συμμετοχής, επιθυμητή είναι η συμμετοχή έως 2 ατόμων ανά επιχείρηση.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

 

Ως έγκυρες θα εξετάζονται οι Αιτήσεις που συνοδεύονται από τα εξής έγγραφα:

1. Αίτηση συμμετοχής

2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα

3. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

4. Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος ή Βεβαίωση Εργοδότη

5. Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί πάνω από 250 άτομα

6. Πρόσφατη Φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)

Για περισσότερες πληροφορίες: www.pse.gr