Παραδοσιακή Ελληνική Μεσογειακή Διατροφή, άλλοτε και τώρα

Η έρευνα ΕΠΙΚ στην Ελλάδα

Αντωνία Τριχοπούλου, Συνεργαζόμενο Κέντρο Διατροφής Παγκόσμιου

Οργανισμού Υγείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελληνικό

Ίδρυμα Υγείας

Περισσότερα