Ανατίμηση του ΕΥΡΩ κατά τον Σεπτέμβριο

Ανατίμηση ως προς το σύνολο των ξένων νομισμάτων, σημείωσε το ΕΥΡΩ κατά το μήνα
Σεπτέμβριο σύμφωνα με τους σταθμισμένους δείκτες ισοτιμίας που καταρτίζει το Κέντρο Εξαγωγι-
κών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ) του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Περισσότερα