Απλή υπεύθυνη δήλωση αρκεί για τα τ.μ. ΤΑΠ-Δημοτικών Τελών στο Δήμο

Δηλώνετε τα τετραγωνικά μέτρα για ΤΑΠ και Δημοτικά Τέλη, χωρίς συμβόλαια και άλλα δικαιολογητικά. Μόνο υπεύθυνη δήλωση αρκεί!!!

Επιτυχής παρέμβαση του Συνηγόρου σε υπόθεση κατά την οποία, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, για τη διόρθωση εμβαδού διαμερίσματος, απαιτούσε την προσκόμιση συμβολαίου ιδιοκτησίας, αντί της προβλεπόμενης από το νόμο, υπεύθυνης δήλωσης

Περισσότερα