Η νομοθεσία για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΔΣΑ 01 / 12 / 2012
Ι. ΜΑΧΑΙΡΑΣ
Για τη διαχείριση των αποβλήτων η πολιτική, οι στόχοι, τα μέτρα, οι μέθοδοι διαχείρισης και
οι δράσεις υλοποίησης αναφέρονται στα τρία Εθνικά Σχέδια:
• στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) ΚΥΑ 50910 / 2727 / ΦΕΚ 1909 /
Β΄2003. To ΕΣΔΑ εξειδικεύεται για κάθε Περιφέρεια και υλοποιείται σύμφωνα με τα
εγκεκριμένα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
• στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ).
• στο Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνα Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων
(ΕΕΣΔΕΑΥΜ).
Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Περισσότερα