Κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

Υπουργική Απόφαση για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών

Μετά τη διασύνδεση του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων με την ηλεκτρονική βάση του Γ.Ε.ΜΗ., ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης υπέγραψε Υπουργική Απόφαση που καθορίζει με σαφήνεια τις λεπτομέρειες κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για την εγγραφή των εμπόρων αγροτικών προϊόντων στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών. Η κατάθεση της εγγυητικής επιστολής από τη μεριά των εμπόρων αγροτικών προϊόντων αναμένεται να εξυπηρετήσει σημαντικούς σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, όπως:
· Τη μεγαλύτερη δυνατή εξασφάλιση της διαφάνειας και της ασφάλειας στις εμπορικές συναλλαγές αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών.
· Την ενίσχυση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικότητας, καθώς και τη διασφάλιση των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
· Τη μέγιστη δυνατή πιστοποίηση της οικονομικής αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας των εμπόρων αγροτικών προϊόντων, εφοδίων και εισροών.
· Την προστασία των Ελλήνων αγροτών, κατά την εμπορική διακίνηση των προϊόντων τους.
Σύμφωνα με την απόφαση το ύψος της εγγυητικής επιστολής που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι έμποροι αγροτικών προϊόντων, καθορίζεται σε ποσοστό 10% επί της αξίας των αγορών αγροτικών προϊόντων, όπως η αξία αυτή προκύπτει από τα τηρούμενα, κατά περίπτωση, λογιστικά βιβλία, που πραγματοποίησε ο έμπορος από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Μητρώο, ανεξάρτητα από το αν ο έμπορος ασκούσε εμπορική δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού. Το ανώτερο ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Περισσότερα