Η νέα οικονομική διακυβέρνηση στη ζώνη του ευρώ και η Ελλάδα

Η ενδιάμεση έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους

Η μείωση του ελληνικού χρέους με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αμοιβαιοποίηση μέρους του κλπ) και του βάρους της εξυπηρέτησης του υπολοίπου (μείωση επιτοκίων κ.α.) θα διευκόλυνε τη μελλοντική πορεία των διαφόρων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών που δρομολογούνται στην Ε.Ε., εκτιμά το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή.

Περισσότερα