Οργάνωση και λειτουργία του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το αρ. 103
παρ. 9 του Συντάγματος και το ν. 3094/2003, έχει διαπιστώσει σοβαρά προβλήματα
όσον αφορά την υλοποίηση του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων στη χώρα μας.
Αναδεικνύονται στο παρόν τα προβλήματα αυτά, με επισήμανση της ανάγκης λήψης
μέτρων εκ μέρους της Πολιτείας στην κατεύθυνση της διεύρυνσης και ενίσχυσης της
εφαρμογής του.

Περισσότερα