Συνεταιρισμοί: ένα μοντέλο για την ενίσχυση των ατόμων στην οικονομία

Σύμφωνα με τον Andreas Kappes, από τη Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνεταιριστικών και Συνεργατικών Επιχειρήσεων DGRV, ως συνεταιρισμός εννοείται η ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων που μοιράζονται ίδια οικονομικά, κοινωνικά ή πολιτισμικά ενδιαφέροντα. Οι αξίες που μοιράζονται και στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία του συνεταιρισμού είναι η αλληλεγγύη, η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η δημοκρατία. Σε αυτές προστίθενται η οικονομική υποστήριξη από τα μέλη μέσω των δικών τους προσπαθειών, η διαχείριση του συνεταιρισμού μέσω Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τα μέλη, ο σκοπός της συνεταιριστικής δραστηριότητας που εστιάζει όχι στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων, αλλά κυρίως στην υποστήριξη των μελών και το χαρακτηριστικό της διπλής ιδιότητας κάθε μέλους (ιδιοκτήτης και επιχειρηματικός εταίρος). Με αυτή τη φιλοσοφία λειτουργίας η επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών μεγιστοποιεί την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων.

Περισσότερα