Τραπεζικά επιτόκια καταθέσεων και δανείων, τον Φεβρουάριο 2014

 

Τράπεζα της Ελλάδος

 ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

 Το Φεβρουάριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε. Το επιτοκιακό περιθώριο* μειώθηκε κατά 23 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,66 εκατοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1).

Περισσότερα