Το εγχειρίδιο της ΕΚΤ για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού

 

      Το εγχειρίδιο περιέχει τη μεθοδολογία για την εκτέλεση δέκα συγκεκριμένων υποσυνόλων εργασιών στη διάρκεια της δεύτερης φάσης (επιτόπια επιθεώρηση) του ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού.

      Τα βασικά υποσύνολα εργασιών περιλαμβάνουν την εξέταση των διαδικασιών, των πολιτικών και των λογιστικών πρακτικών, την εξέταση των φακέλων πιστοδότησης και την αποτίμηση των εξασφαλίσεων, καθώς επίσης και τον έλεγχο των στοιχείων του ενεργητικού του επιπέδου 3 που αποτιμώνται στην εύλογη αξία

Περισσότερα