Τό σύγχρονο μεγάλο ὄχι ἑνός συγχρόνου μεγάλου ἥρωος

Στις 27 Δεκεμβρίου το 2012 κλείνουν 4 χρόνια απο τότε που πέθανε 5ος πρόεδρος τς νεοσυστάτου καί πολυπαθος Κυπριακς Δημοκρατίας, Τάσσος Παπαδόπουλος

 

του Κωνσταντῖνου Νίκη

 

Συναγωνιστές,

 

Πέρασε στά … “ψιλά” ἡ ἐπέτειος τοῦ θανάτου ἑνός γενναίου. Ἀπό τούς νάνους ἡγέτες τῆς σήμερον, τά ἀνθρωπάκια τῆς κάθε βαθμίδος ἱεραρχίας, τού κάθε τομέως τῆς συγχρόνου ἐθνικῆς ζωῆς, ἡ μορφή τοῦ μεγάλου Κυπρίου ἠγέτου Τάσσου Παπαδόπουλου, εἶναι ἀγκάθι μνήμης εἰς τόν ταπεινόν ψυχικόν κόσμον τους.

 

Στις 27 Δεκεμβρίου τοῦ 2008, ὁ 5ος πρόεδρος τῆς νεοσυστάτου καί πολυπαθοῦς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Τάσσος Παπαδόπουλος, ἀπέθανε ἀπό καρκίνο. Ὑπήρξε ὑπουργός πολλῶν ὑπουργείων κατά καιρούς καί παρέμεινε σημαντική προσωπικότης στά δημόσια πράγματα τῆς μαρτυρικῆς νήσου. Ἡ ἀγαθή τύχη ἐφρόντισε νά εὑρεθῆ εἰς τό ὕπατον ἀξίωμα τῆς ἰδιαιτέρας πατρίδος του, εἰς μίαν ἀπολύτως κρίσιμον ὥραν διά τήν τύχην της. Μεριμνᾶ Κύριος ὁ Θεός!!!

Ὄχι ὁ εἰς πολλά ὑπουργεύσας πολιτικός, ἀλλά ὁ γενναῖος τομεάρχης Λευκωσίας τῆς θρυλικῆς Ε.Ο.Κ.Α. καί μετέπειτα ἀρχηγός πολιτικῆς ὀργανώσεώς της εἰς ὁλόκληρον τήν Κύπρον, ὁ νεαρός μετέπειτα πολιτικός εἰς τίς συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου, ὁ μόνος ἀρνηθείς νά τίς ὑπογράψει, παρουσίᾳ, μάλιστα, τοῦ “ἐπιόρκου της Φανερωμένης” Μακάριου, θά ἀπευθύνει μέ δακρυσμένους ὀφθαλμούς στίς 22 Ἀπριλίου 2004, τό ἱστορικό διάγγελμα πού ἔκαμε κάθε Ἕλληνα πατριώτη ὑπερήφανον. “Παρέλαβα κράτος διεθνῶς ἀνεγνωρισμενον. Δέν θά παραδώσω κοινότητα…”

 

Μόνος! Ὁλομόναχος, ἐγκαταλελειμμένος ἀπό τούς ΠΑΝΤΑΣ, ἐνάντίον της παγκοσμίου συνωμοσίας διά τό κυπριακόν, μέ σύμμαχον τήν συνείδησίν του καί τό ὑψηλόν φρόνημα τοῦ ἀγωνιστοῦ, ἔστελνε εἰς τά ἀποῤῥίματα τῆς ἱστορίας τό ἔνοχον σχέδιον τοῦ διεθνοῦς πιθήκου, τοῦ σκαρφαλώσαντος εἰς τό ὕπατον ἀξίωμα τοῦ διεθνοῦς ὀργανισμοῦ.

 

Ἐπάνω εἰς αὐτήν τήν ἀπόφασίν του, δύο ἡμέρας ἀργότερον, ὁ μαρτυρικός κυπριακός ἑλληνισμός, θά ἀκολουθήσει τήν προτροπήν τοῦ ἠγέτου του εἰς τό προκηρυχθέν δημοψήφισμα, δικαιώνοντας τήν ὑπερήφανον ἑλληνικήν καταγωγήν του, ἀξιοπρέπειαν καί ὑψηλόν φρόνημά του. Ἡγέτης καί λαός ὁμοπνοοῦντες ἐδοξάζοντο. Ἡ Ἑλλάς ἠσθάνετο ὑπερηφάνιαν διά τήν κόρην της.

 

Θά ἀκολούθηση ἡ πλήρης ἔνταξις τῆς Κύπρου εἰς τήν Ε.Ε. Ἀλλά πέραν αὐτοῦ, θά ἀπεφεύγετο ἡ διάλυσις τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ἡ πλήρης ἐπικράτησις τῆς Τουρκίας εἰς τήν στρατηγικήν περιοχήν τῆς ΝΑ Μεσογείου και θα παρέχετο ἡ δυνατότης, πλέον, ἐξορύξεως τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τῆς νήσου καί μάλιστα ἀπό τούς ἐκπροσώπους τοῦ ΚΚ Κύπρου, τούς βυσσοδομήσαντας κατά τοῦ ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας ἀγῶνος της! Ὅ,τι καλόν, ἀπ’ἐδῶ καί ἐμπρός, διά τήν Κύπρον, θά ὀφείλεται εἰς τόν Τάσσον Παπαδόπουλον.

 

……………………………………………………………………………………………

 

Δία  μίαν ἀκόμη φοράν ἡ μικρή Κύπρος στέκεται  παράδειγμα διά τήν μητέρα πατρίδα. Δία μίαν ἀκόμη φοράν τῆς προσφέρει ὑπηρεσίας ὑψίστης γεωστρατηγικῆς σημασίας.

 

Ἄς τά βλέπουν αὐτά οἱ δειλοί, πρακτορευόμενοι, ὀπισθογεμεῖς ἑλλαδῖται πολιτικοί, οἱ καταπροδόσαντες κάθε ἱερόν καί ὅσιον καί αὐτοεπιβραβευόμενοι, ἄς πτύουν ἀλλήλους.

 

Ζήτω ὁ Τάσσος Παπαδόπουλος

Ἀθάνατος!

Κωνσταντῖνος Νίκης

http://www.berlin-athen.eu/index.php?id=205&tx_ttnews[backPid]=78&tx_ttnews[tt_news]=2999&cHash=9456731fbe5fb0900845444184e7ce6b