Θέσεις της ΕΕΔΕ για την Ελληνική οικονομία

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων:

 

Ανεξάρτητα από τις αναθεωρημένες θέσεις μας που
θα γνωστοποιηθούν προς την Πολιτεία και τους
θεσμικούς Φορείς, η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως
Επιχειρήσεων έχει ως κύριους στόχους της
 
παράλληλα:
 
Να ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία σε όλη την
χώρα που σκοπό θα έχει να
εμπεδωθούν
οι
αρχές της Επιχειρηματικότητας
και της
ερ
γασιακής
συνέπειας, που αποτελούν δύο βασικά
συστατικά για την ουσιαστική αλλαγή της στάσης
που απαιτείται τόσο από τους εργοδότες όσο και
από τους εργαζόμενους.
 
Nα προσπαθήσει να βοηθήσει τις Ελληνικές
 
Επιχειρήσεις να
βελτιώσουν
την
Ανταγωνι
στικότητά
 
τους
και να βάλουν τις βάσεις για
βιώσιμη ανάπτυξη.
 
Να συνεργασθεί με όλους τους θεσμικούς
 
Φορείς με στόχο την
επίτευξη συναίνεσης
και
 
της συλλογικής αντιμετώπισης των προβλημάτων
της Οικονομίας.
 
Να προσπαθήσει να βελτιώσει την εικόνα της χώ
ρας με παρεμβάσεις στα Διεθνή Φόρα και στους
Διεθνείς Οργανισμούς που παρίσταται ως Μέλος.
Όσον αφορά τις επικαιροποιημένες (λόγω συνθηκών)
θέσεις μας, οφείλουμε να δηλώσουμε για μια ακόμη
φορά επιφυλακτικά αισιόδοξοι, υπό την έννοια ότι
η βάση του προβλήματος της ελληνικής οικονομίας
πηγάζει κατά το πλείστον από δομικά προβλήματα
της οικονομίας και από λανθασμένες ή εσφαλμένες
νοοτροπίες και πολιτικές, οι οποίες ίσχυσαν επί
 

πολλά έτη

Αν λοιπόν γίνει μια ουσιαστική και συνεπής προσπά
θεια βελτίωσης των προβλημάτων, τότε, η οικονομία
της χώρας μπορεί πραγματικά να προχωρήσει με
γρήγορους αναπτυξιακούς ρυθμούς, υπό την επιπλέον
προϋπόθεση ότι θα πεισθεί η Ελληνική κοινωνία να
στηρίξει την προσπάθεια αυτή.
Οι επικαιροποιημένες μας προτάσεις συνοψίζονται
στα εξής:
 
Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η
Δημοσιο
νομική προσαρμογή
ήταν και εξακολουθεί να
είναι απαραίτητη και ότι σαφέστατα αποτελεί
τη βάση της σταθερότητας και της περαιτέρω
ανάπτυξης αλλά τα μέτρα που επελέγησαν δεν
οδηγούν προς την κατεύθυνση αυτή.
 
Θεωρούμε ότι τα δύο μεγαλύτερα εμπόδια για
 
την επίτευξη αναπτυξιακών προοπτικών είναι
 
η
ανεργία
και η
ρευστότητα
.
 
Θεωρούμε ότι προφανώς χωρίς να παρεκκλίνουμε
από τις δεσμεύσεις μας έναντι των Εταίρων μας
πρέπει να βρούμε αντίδοτα τόσο για το θέμα της
ανεργίας, όσο και για το θέμα της ρευστότητας.
 
Χρειαζόμαστε
«γρήγορες νίκες»
που θα βελ
τιώσουν τόσο την εικόνα της χώρας, όσο και την
αξιοπιστία της.
 
Θεωρούμε ότι η
συναίνεση
, όσο το δυνατόν πε
ρισσοτέρων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων,
στην προσπάθεια αυτή, αποτελεί μια ισχυρή βάση,
πάνω στην οποία μπορούμε να κτίσουμε το μέλλον

αυτής της χώρας

 

Η
 
ποιότητα της εργασιακής ζωής
κρίνεται
αναγκαία και σε αυτό, πέραν των πολιτικών δυνά
μεων, οφείλουν να συνεργασθούν εποικοδομητικά
 
καταρχήν οι Κοινωνικοί Εταίροι, όπως και οι υπό
λοιποι θεσμικοί φορείς της Αγοράς.
 
Η
 
Επιχειρηματικότητα, η Καινοτομία, η
Προστιθέμενη αξία και η Εξωστρέφεια
είναι
οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να
κτισθεί το Αναπτυξιακό Μοντέλο της χώρας.
 
Η σωστή διαχείριση και η αξιοποίηση τεχνογνω
σίας από το εξωτερικό (Task Force) που θα αφορά
θέματα της Δημόσιας Διοίκησης και της Οργάνω
σης κρίνεται απαραίτητη.
 
Υπάρχουν συγκεκριμένοι
τομείς, οι οποίοι δεν
πρέπει να αποτελούν πεδία πολιτικής αντι
παράθεσης
και απαιτούν συναίνεση στο σχε
διασμό τους. Οι τομείς αυτοί είναι:
η Παιδεία,
ο Τουρισμός, η Ναυτιλία, η Ανάπτυξη του
Πρωτογενούς Τομέα.
 
Πρέπει να δημιουργηθούν όλες εκείνες οι προϋ
ποθέσεις που θα κάνουν την
Ελλάδα ελκυστική
,
τόσο για εθνικές όσο και για διεθνείς
επενδύσεις
.
Πρέπει να δημιουργήσουμε προοπτικές ανάπτυ
ξης και ανασυγκρότησης του πρωτογενούς Τομέα
και σταδιακά της Μεταποίησης.
 
Η έννοια τόσο της χρονικής όσο της ποσοτικής
στοχοθέτησης, κρίνεται αναγκαία και στην
 
παρούσα φάση και στο μέλλον.
 
Πρέπει, πλέον να χτισθεί οριστικά η
εμπιστοσύνη
 
μεταξύ κράτους και πολιτών.
 
 
Η
διαφάνεια και η ειλικρίνεια
αποτελούν
θεμελιώδεις άξονες της οικοδόμησης της εμπιστο
σύνης μεταξύ κράτους και πολιτών.
 
Υπάρχει ανάγκη της έγκαιρης και έγκυρης
 
επικοινωνίας και ενημέρωσης, με ειλικρίνεια και
σεβασμό προς τους πολίτες της χώρας, για θέματα
οικονομικής και κοινωνικής φύσεως, καθώς και
 
για θέματα ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας,
που επηρεάζουν σημαντικά το μέλλον των
 
πολιτών, αλλά και των επιχειρήσεων που ζουν
 
και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
 
Η έννοια της
κοινωνικής υπευθυνότητας
 
πρέπει να είναι οδηγός μας στην προσπάθειά μας
αυτή, τόσο σε επίπεδο ατομικό όσο και σε επίπεδο
 
Επιχειρήσεων και Κράτους.
 
Η επικοινωνία προς το εξωτερικό πρέπει να είναι
συντονισμένη και να στοχεύει στην ανάκτηση της

αξιοπιστίας μας ως Κράτος