Τι λέει το πολυνομοσχέδιο για την Διαθεσιμότητα και τους εισαχθέντες μέσω ΑΣΕΠ

Μετά τις αλλαγές που έγιναν το τελικό κείμενο λέει τα εξής:

 

Άρθρο 90

Διαθεσιμότητα

1. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε υπουργεία, αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες,  αποκεντρωµένες διοικήσεις,  οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης, µετά από τεκµηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δοµών και σχέδια στελέχωσης. Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού.

2. Εάν καταργηθούν ορισµένες θέσεις του ίδιου κλάδου ή και ειδικότητας, η επιλογή του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιµότητα λόγω κατάργησης θέσης σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, κατά τα ανωτέρω διενεργείται µε βάση την αποτίµηση των προσόντων όλων των υπαλλήλων του κλάδου ή και της ειδικότητας που ανήκουν οι υπό κατάργηση θέσεις του φορέα, εφόσον υπηρετούν σε υπηρεσίες ή µονάδες που αξιολογήθηκαν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος.

Α. Η αποτίµηση προσόντων του υπαλλήλου στηρίζεται σε επί µέρους κριτήρια που αφορούν τη βασική και επαγγελµατική του εκπαίδευση, την εν γένει εργασιακή και διοικητική του εµπειρία, τα ειδικά καθήκοντα όπως των υπηρετούντων µε οποιαδήποτε σχέση σε Διεθνείς Οργανισµούς, και την εργασιακή του φυσιογνωµία, όπως (δεξιότητες ή επιδόσεις, ηθικές αµοιβές, πειθαρχικές ποινές, τις µακρόχρονες ή συστηµατικά επαναλαµβανόµενες αναρρωτικές άδειες ή αδικαιολόγητες απουσίες) και τον τρόπο εισαγωγής στους φορείς της παραγράφου 1 και ιδίως αν πρόκειται για διαδικασία γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ ή για διαδικασία πλήρωσης θέσεων µε σειρά προτεραιότητας η οποία διενεργείται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ ή για διαδικασία που εποπτεύει το ΑΣΕΠ, καθώς και για Διαγωνισµό Εισαγωγής στην Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση ισοβαθµίας, λαµβάνεται υπόψη η οικογενειακή του κατάσταση συµπεριλαµβανοµένου και του αριθµού των τέκνων κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση.