Τι προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου για τους μισθωτούς

Δεύτερο σοκ περιμένει τους μισθωτούς ταυτόχρονα με την αυξημένη φορολογική παρακράτηση. Αυτό θα προέλθει από την αύξηση της εισφοράς τους υπέρ της επικουρικής ασφάλισης κατά 0,5% η οποία θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου.

Συγκεκριμένα, βάσει του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου που ψηφίστηκε στις 8 Μαΐου 2016, προβλέπεται η αύξηση της εισφοράς για το επικουρικό από το 3% των μεικτών αποδοχών που ίσχυε μέχρι πρότινος στο 3,5%.

Η αύξηση αυτή της “επικουρικής” ασφαλιστικής επιβάρυνσης των μισθωτών θα οδηγήσει σε μία αντίστοιχη μείωση επί των καθαρών αποδοχών.

Σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου, η μείωση αυτή θα ισχύσει μέχρι την 31η Μαΐου 2019.
Από την 1η Ιουνίου 2019 μέχρι και την 31η Μαΐου 2022 η μείωση αυτή θα περιοριστεί κατά 0,25%.

Συγκεκριμένα, η εργατική εισφορά υπέρ του Επικουρικού θα πέσει από το επίπεδο του 3,5% που θα βρίσκεται την περίοδο 2016-2019 στο 3,25%. Τις ίδιες περιόδους (β΄ εξάμηνο 2016 – α΄ εξάμηνο 2019 και β΄ εξάμηνο 2019 – α΄ εξάμηνο 2022) θα αυξηθεί και η εργοδοτική εισφορά για το επικουρικό κατά αντίστοιχο ποσοστά: Από το 3% στο 3,5% κατά την πρώτη τριετία και από το 3,5% στο 3,25% κατά την δεύτερη τριετία.

Μετά το πέρας της εξαετίας 2016 – 2022 οι συνολικές εισφορές υπέρ του επικουρικού επιστρέφουν στο 6% (3% για μισθωτό και 3% για εργοδότη), ενώ δεν αποκλείεται μείωσή τους νωρίτερα από το 2022 σε περίπτωση που πάνε καλά τα έσοδα από αυτές.

Τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται αναλυτική εγκύκλιος από το υπουργείο Εργασίας.

Τι προβλέπει αναλυτικά ο νόμος Κατρούγκαλου

Πιο συγκεκριμένα , το νέο Ασφαλιστικό προβλέπει για τους μισθωτούς ότι:
“Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου”.
“Από 1.6.2019 και μέχρι την 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου”.
“Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015”.
“Άλλες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόμενες από τους ασφαλισμένους εντασσόμενων στο Ε.Τ.Ε.Α. ταμείων, τομέων κλάδων και λογαριασμών, καθώς και άλλα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών παύουν να καταβάλλονται από 1.1.2018”.

Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν επικουρική ασφάλιση ισχύουν τα ακόλουθα:
“Από 1.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 στο Ε.Τ.Ε.Α. και στα εντασσόμενα σε αυτό ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπολογίζεται σε ποσοστό 7% επί του εισοδήματος”.
“Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς όλων των αυταπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.1993 στο ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήματος.
“Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς διαμορφώνεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31.12.2015”.
“Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί, εντός του διαστήματος των έξι (6) αυτών ετών, να μειώνεται αναλόγως το ύψος των εισφορών των ασφαλισμένων μισθωτών και αυταπασχολούμενων, ανάλογα με την αύξηση της εισπραξιμότητας αυτών. Εισφορές που καταβλήθηκαν νόμιμα δεν επιστρέφονται”.

(Πηγή: capital.gr)