Τον Ιούλιο θα προκηρυχθεί το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ”

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προχώρησε στη προδημοσίευση του προγράμματος “«Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» και τον Ιούλιο αναμένεται η οριστική προκήρυξη του προγράμματος.

 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της διεθνής ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και η ανάδειξη του εξωτερικού εμπορίου ως στρατηγική προτεραιότητάς τους. Το πρόγραμμα επιχορηγεί τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των επιχειρήσεων, τον σχεδιασμό συσκευασίας, την απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, δαπάνες marketing σε τρίτες χώρες κλπ.

Επιλέξιμες είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν είτε μεμονωμένες επιχειρήσεις είτε ομάδες από τρεις τουλάχιστον επιχειρήσεις (σε αυτή τη περίπτωση η επιχορήγηση είναι μεγαλύτερη).

Διαβάστε όλους τους επιλέξιμους ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας). Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν και επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ, εφόσον όμως κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε, πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, να έχουν κάνει έναρξη σε μια τουλάχιστον επιλέξιμη δραστηριότητα.

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων μπορεί να κυμαίνεται από €20.000 έως €200.000 ευρώ, ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους. Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 30% έως 55%.

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα/υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα/υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

  • Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις.
  • Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών.
  • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.
  • Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
  • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
  • Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
  • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
  • Λοιπές ενέργειες (μόνο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις).

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι 15 μήνες με δυνατότητα 3μηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.

Δίδεται δυνατότητα προκαταβολής έως του 50% της επιχορήγησης (με προσκόμιση εγγυητικής επιστολής).

Διαβάστε αναλυτικά:

– Τον πλήρη οδηγό του προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ”.
– Τις επιλέξιμες δραστηριότητες – ΚΑΔ.
– Αναλυτικά όλες τις επιλέξιμες δαπάνες.
– Τα κριτήρια αξιολόγησης.
– Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή επενδυτικής πρότασης.