Βία κατά των γυναικών — Υποστήριξη των θυμάτων

Ομάδα έρευνας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE):

 

Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον ευρείες παραβιάσεις ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων στην εποχή μας, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια προβλήματα. Εννέα στα δέκα θύματα
συντροφικής βίας στην ΕΕ είναι γυναίκες. Τα ποσοστά των γυναικών που έχουν πέσει θύματα σωματικής συντροφικής
βίας στα κράτη μέλη της ΕΕ κυμαίνονται μεταξύ 12 και 35 τοις εκατό. Η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών βλάπτει
τις γυναίκες, τις οικογένειες, τις κοινότητες και την κοινωνία. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να καταπολεμήσει τη βία κατά των
γυναικών. Η δέσμευση αυτή επιβεβαιώνεται στον Χάρτη των Γυναικών (2010), στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010−2015 και στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης για την περίοδο
2010−2014. Ωστόσο, η ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών παραμένει διαδεδομένη, τα δε περιστατικά βίας που
καταγγέλλονται υπολείπονται του πραγματικού αριθμού.
Η ανά χείρας έκδοση επιδιώκει να συνδράμει τις προσπάθειες που καταβάλλουν για την καταπολέμηση και την πρόληψη
της ενδοοικογενειακής βίας οι φορείς χάραξης πολιτικής και τα αρμόδια θεσμικά όργανα με την παροχή αξιόπιστων
και συγκρίσιμων δεδομένων και πληροφοριών για τη λήψη αποτελεσματικών και τεκμηριωμένων αποφάσεων και τη
βελτίωση της πολιτικής.
Στα 27 κράτη μέλη και στην Κροατία υπήρχε επείγουσα ανάγκη για αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις
υπηρεσίες υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας, η δε ανάλυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων
(EIGE) καλύπτει αυτήν την ανάγκη, καθώς παρέχει μια εις βάθος επισκόπηση της ποιότητας των υπηρεσιών στις οποίες
οι γυναίκες θύματα βίας έχουν πρόσβαση: καταφύγια γυναικών, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, γραμμές βοήθειας που
λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, υπηρεσίες νομικής συνδρομής και άλλες υπηρεσίες. Τα πορίσματα της επισκόπησης
δείχνουν ότι οι εξειδικευμένες υπηρεσίες συνδρομής που παρέχουν τα κράτη μέλη είναι ανεπαρκείς και άνισα κατανε-
μημένες, η δε χρηματοδότησή τους είναι σποραδική. Ωστόσο, παρατηρούνται ενδείξεις προόδου στα κράτη μέλη. Η
συντριπτική πλειονότητα των κρατών μελών έχει εκπονήσει και εφαρμόζει εθνικά σχέδια δράσης για την καταπολέμηση
της ενδοοικογενειακής βίας και την ποινικοποίηση της συντροφικής βίας, ενώ έχει θεσπίσει και εντολές προστασίας.
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η βία κατά των γυναικών δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα, εθνοτικές διαφορές, ταξικές
διακρίσεις ή όρια ηλικίας. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η ύπαρξη γραμμής βοήθειας χωρίς χρέωση
που λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως και η διάθεση δωρεάν καταλύματος μπορούν να αποδειχθούν σωτήριες για τη ζωή
μιας γυναίκας. Μη παρέχοντας επαρκείς υπηρεσίες συνδρομής, οι κυβερνήσεις θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές εκατομμυρίων

γυναικών και των παιδιών τους. Τα πρόσωπα αυά δεν είναι μόνο θύματα βίας, αλλά επίσης στερούνται της αναγκαίας

επείγουσας και άκρως σημαντικής συνδρομής.

Η συνέχεια

http://womensos.gr/wp-content/uploads/Review-EIGE-ELL.pdf