Χορήγηση εφάπαξ από όλους τους φορείς

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζεται ότι οι οργανισμοί στους οποίους ασφαλίστηκε ένας εργαζόμενος, «οφείλουν να εφαρμόζουν τις κείμενες διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, να συνυπολογίζουν το χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε όλους τους φορείς, συμπεριλαμβανομένου και του ανωτέρω απονέμοντος και να καταβάλουν στο δικαιούχο το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που αναλογεί στο χρόνο που είχε στην ασφάλισή τους».

Τονίζεται επίσης ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (20/2001) που επικαλούνται ορισμένοι φορείς πρόνοιας, αφορά περίπτωση που ο ασφαλισμένος «θεμελιώνει δικαίωμα χορήγησης εφάπαξ παροχής και στους δύο οργανισμούς στους οποίος ήταν ασφαλισμένος. Επομένως, εύλογα το Σ.τ.Ε. έκρινε ότι σε αυτή την περίπτωση το ποσό του εφάπαξ υπολογίζεται μόνο με το χρόνο που είχε ο δικαιούχος στην ασφάλιση του απονέμοντος οργανισμού και όχι με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε διαδοχικά».

Επίσης η Απόφαση 3775/2008 του Σ.τ.Ε. που επικαλούνται ορισμένοι φορείς πρόνοιας, σημειώνει το υπουργείο Εργασίας, ότι «κρίνει το ομοειδές των ασφαλιστικών οργανισμών και παροχών για την εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης και δεν αφορά στην συγκεκριμένη περίπτωση».

Τόσο από την ανωτέρω νομολογία όσο και από τις προαναφερόμενες διατάξεις, συνάγεται ότι ο ασφαλισμένος δύναται να δικαιωθεί εφάπαξ παροχής συνυπολογίζοντας το χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε όλους τους φορείς Πρόνοιας, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, ακόμη και αν έχει θεμελιώσει αυτοτελές δικαίωμα εφάπαξ βοηθήματος σε κάποιον από αυτούς.