Υποχώρηση στα έσοδα

 

ΙΟΒΕ Όπως προκύπτει από τα προσωρινά απο­τελέσματα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατά το πρώτο δίμηνο του έ-τους τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολο­γισμού υποχώρησαν με ρυθμό 6,7%, έναντι ετήσιου στόχου πτώσης κατά 3,5%. Σε σχέση με τον στόχο του διμήνου όμως, τα έσοδα είναι €689 εκατ. περισσότερα. Αυτή η φαινομενικά καλή επίδοση οφείλεται κυρίως στην μη επιστροφή προβλε-φθέντων ποσών (€394 εκατ.) και την υπερείσπραξη του ΠΔΕ (€454 εκατ.). Ως εκ τούτου, τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού προ επιστροφών φόρων παρουσίασαν υστέρηση €158 εκατ., η οποία είναι αρκετά σημαντική μεν, αλλά είναι δυνατό να αντιστραφεί στο επόμενο διάστημα, λαμβάνοντας υπ’ όψη κάποιες συγκυρίες[1] και εφ’ όσον αποκατασταθεί ο ρυθμός βεβαίωσης και πληρωμής φόρων, ιδιαίτερα του ΦΠΑ.

 

Ειδικότερα, όπως φαίνεται και στον πί­νακα 2.8, τα φορολογικά έσοδα παρουσιάζουν μείωση 12,1%, έναντι ετήσιου στόχου μείωσης 5,8%, κάτι που οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στη σημαντική υποχώρηση στην είσπραξη ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης. Ιδιαίτερα για το ΦΠΑ, η βύθιση των εσόδων δεν μπορεί να αποδοθεί εξ ολοκλήρου στη μείωση της ζήτησης και θα πρέπει να αποδοθεί εν μέρει στην αναβολή πληρωμών εν αναμονή πιθανής ρύθμισης των ληξιπροθέσμων οφειλών, η οποία πιθανότατα θα προκύψει μετά από τις διαβουλεύσεις του Απριλίου με την Τρόικα. Από την άλλη πλευρά, οι άμεσοι φόροι φαίνεται να αποδίδουν καλύτερα του αναμενομένου, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις σε ση­μαντικούς φόρους στη διάρκεια του έτους (όπως, για παράδειγμα, ποια θα είναι η τύχη του ΕΕΤΗΔΕ για το 2013), καθώς και ο ρυθμός αποπληρωμής των φόρων ακι­νήτων (ΕΕΤΗΔΕ, ΦΑΠ), που δεν καταβλή­θηκαν στα έτη που έπρεπε να χρεωθούν και γίνονται απαιτητοί το 2013. Συνολικά, φαίνεται ότι οι στόχοι των εσόδων μπορούν να επιτευχθούν υπό προϋποθέσεις για φέτος, ειδικότερα αν δε μειωθεί η ζήτηση περισσότερο του προβλεπομένου, αν υπάρξουν επαρκή έσοδα από το φόρο ακινήτων και αν αποκατασταθεί η είσπραξη ΦΠΑ.


 

Πίνακας 2.8

Έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού – α’ δίμηνο

 

2012

2013

Μεταβολή 2013/12

€ εκατ.

2μηνο

Π/Y

ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡOΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9.258

8.634

-6,7%

-3,5%

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠ.

8.067

7.750

-3,9%

-4,8%

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ

343

96

-71,9%

3,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

8.410

7.846

-6,7%

-4,2%

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

7.911

6.954

-12,1%

-5,8%

ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ   

3.041

2.988

-1,8%

-4,6%

Φόροι εισοδήματος

1.442

1.377

-4,5%

-15,6%

Φόροι στην περιουσία

791

490

-38,0%

15,5%

Άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε.

533

842

58,0%

57,5%

Λοιποί άμεσοι φόροι

275

278

1,1%

-19,1%

ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ

4.870

3.966

-18,6%

-6,8%

Φόροι συναλλαγών

3.020

2.513

-16,8%

-8,8%

Φόροι κατανάλωσης

1.655

1.237

-25,2%

-3,5%

Έμμεσοι φόροι Π.Ο.Ε.

137

170

23,7%

-5,6%

Λοιποί έμμεσοι φόροι

58

47

-19,2%

-8,5%

ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

499

892

78,8%

13,1%

ΑΠΟΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ Ε.Ε.

9

6

-31,4%

-4,5%

ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

166

488

194,1%

28,7%

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

0

62

 

168,8%

ΛΟΙΠΑ                 

324

336

3,6%

-0,6%

ΠΔΕ

1.191

884

-25,8%

9,6%

Πηγή: Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού, Φεβρουάριος 2013, ΥΠ.ΟΙΚ., Μάρτιος 2013
[1]Για παράδειγμα, ο φόρος καπνικών προϊόντων παρουσιάζει πολύ υψηλή υστέρηση κατά το πρώτο δίμηνο. Εν τούτοις, οι ενδείξεις για τον Μάρτιο είναι ότι κινείται αυξητικά, αν και για το σύνολο του έτους ο στόχος προβλέπει μείωσή του. Αυτό μάλλον οφείλεται στην αποθεματοποίηση προϊόντος στο τέλος του προηγουμένου έτους, που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του φόρου θα γίνει ορατό από τον Μάρτιο και μετά.